Wet­hou­der Amster­dam “Het Amster­dam van 2020 is een groe­ne metro­pool”

Maar­ten van Poel­geest, poli­tiek lei­der van Groen­links Amster­dam, pre­sen­teer­de vori­ge week zijn boek  ‘Meer Amster­dam’, waar­in het groen een belang­rij­ke rol speelt. Het boek gaat over de stad die de eco­no­mi­sche en de kli­maat­cri­sis aan kan. Die klaar is voor groei, nu de bevol­king op het plat­te­land steeds ver­der krimpt. Ook beschrijft hij dat Amster­dam […]

Haag­se Wet­hou­der Bal­dew­singh over­han­digt gra­tis bomen voor in voor­tuin

Op woens­dag 2 decem­ber  over­han­digt wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) aan der­tien bewo­ners aan de Wil­de Gagel in Leid­schen­veen gra­tis bomen voor in de voor­tuin. Deze bewo­ners heb­ben een aan­vraag inge­diend als onder­deel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aan­vra­gen om het groen in de buurt op te knap­pen, kun­nen Hage­naars ook een gra­tis boom voor […]

Wet­hou­der Amster­dam: Groen is van onschat­ba­re waar­de voor stad

Een groe­ne leef­om­ge­ving is van groot belang voor de Amster­dam­mers. Het is belang­rijk voor recre­a­tie, water­ber­ging, leef­baar­heid, lucht­kwa­li­teit en bio­di­ver­si­teit. Daar­naast is groen bij de keu­ze van een woon­plaats of de plek om een bedrijf te ves­ti­gen een belang­rij­ke ves­ti­gings­fac­tor. Dit staat in de Groen­vi­sie van Amster­dam. De visie geeft aan wat de hoofd­stad aan […]