Wet­hou­der Van Huf­fe­len van Rot­ter­dam plant moe­ras­ci­pres

Op woens­dag 23 maart tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag is op de hoek van Park Nieu­we Plan­ta­ge in de deel­ge­meen­te Kra­lin­gen-Croos­wijk van Rot­ter­dam een Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des (moe­ras­ci­pres) geplant door Alexan­dra van Huf­fe­len, wet­hou­der Duur­zaam­heid, Bin­nen­stad en Bui­ten­ruim­te, en Jock Gesel­schap, por­te­feuil­le­hou­der Bui­ten­ruim­te van de deel­ge­meen­te.

De boom is als tast­ba­re her­in­ne­ring aan­ge­bo­den aan de gemeen­te Rot­ter­dam voor deel­na­me aan de groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2009. De boom werd namens de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor offi­ci­eel aan­ge­bo­den door Jan van Leeu­wen, voor­zit­ter van de Cul­tuur­groep Laan- en Park­boom­kwe­kers van LTO. Enten­te Flo­ra­le Neder­land was hier­bij ver­te­gen­woor­digd door Nico Brink.  

Ver­groe­nings­op­ga­ve
De loca­tie, Park Nieu­we Plan­ta­ge, is een illu­stra­tie­ve plek hoe om te gaan met de inrich­ting van de bui­ten­ruim­te in Rot­ter­dam. Na de nood­za­ke­lij­ke bodem­sa­ne­ring van het Kra­ling­se park is ver­der uit­voe­ring gege­ven aan de ver­groe­nings­op­ga­ve, de water­op­ga­ve en meer duur­zaam­heid bin­nen Rot­ter­dam.

Groe­ne speel­tuin
Met het plan­ten van de boom op 23 maart heeft de laat­ste boom uit het her­in­rich­tings­plan een plaats gekre­gen. Aan de suc­ces­vol­le deel­na­me van Rot­ter­dam aan de Enten­te Flo­ra­le was ook nog een geld­prijs van € 2.500 ver­bon­den. Wet­hou­der Van Huf­fe­len kon­dig­de aan dit bedrag te gaan gebrui­ken als bij­dra­ge voor de inrich­ting voor het begroe­nen van een speel­tuin bij een opvang­plek voor jon­ge moe­ders in de deel­ge­meen­te IJs­sel­mon­de. 

2.000 bomen
Rot­ter­dam gaat ook gedu­ren­de de komen­de twee jaar twee­dui­zend bomen aan­plan­ten. Deze wor­den ver­deeld over de diver­se deel­ge­meen­ten en zijn bedoeld om de meest ver­steen­de plek­ken wat groe­ner te maken.

Foto’s van het plan­ten van de Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des