Wet­hou­der Aals­meer plant laat­ste boom voor de her­in­rich­ting Van Cleeff­ka­de

Wet­hou­der Ulla Eurich heeft onlangs offi­ci­eel de ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de in Aals­meer geo­pend door de laat­ste boom te plan­ten. Eurich: “De ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de is met al die bloe­men en plan­ten een vei­li­ge en fleu­ri­ge entree waar ‘Bloemendorp Aals­meer’ weer trots op kan zijn”.

De werk­zaam­he­den voor de her­in­rich­ting van de Van Cleeff­ka­de zijn met het aan­bren­gen van deze laat­ste beplan­ting afge­rond.

Jon­ge­ren die zich inzet­ten voor bui­ten­ruim­te
De wet­hou­der plant­te deze boom samen met scho­lie­re Kir­sten Com­bee. De wet­hou­der vroeg aan Kir­sten Com­bee waar­om zij tij­dens de werk­zaam­he­den een brief had geschre­ven aan de bur­ge­mees­ter. Kir­sten Com­bee: “Ik vond het jam­mer dat de bomen langs de Van Cleeff­ka­de weg moesten.” De bur­ge­mees­ter schreef terug blij te zijn met jon­ge­ren die zich inzet­ten voor de bui­ten­ruim­te. Voor de 6 bomen die weg moesten, komen er nu 41 terug. Daar­om kreeg Kir­sten een uit­no­di­ging om de laat­ste nieu­we boom te plan­ten met Ulla Eurich, wet­hou­der Dorps­ver­nieu­wing.


Ruim 1.400 plan­ten
De groe­ne inrich­ting van de Van Cleeff­ka­de bestaat uit 5 kren­ten­bo­men, 33 water­ci­pres­sen, ruim 1.400 groe­ne plan­ten, ver­schil­len­de rozen­strui­ken in de kleu­ren geel, rood, oran­je en wit, maar ook 94 lila serin­gen. Ook wor­den er 5.000 nar­cis­sen­bol­len gepoot. Aan de water­kant bij de ver­keers­lich­ten komt nog een natuur­vrien­de­lij­ke oever met 8 moe­ras­ci­pres­sen.

Vei­li­ger
De Van Cleeff­ka­de is voor alle ver­keers­deel­ne­mers vei­li­ger gewor­den. De voet­pa­den zijn ver­nieuwd en op het voor­ste gedeel­te zijn vrij­lig­gen­de fiets­pa­den geko­men. Het weg­dek is opnieuw bestraat, de kade­muur is geheel water­dicht gemaakt en de brug­gen zijn gere­pa­reerd. Ook zijn er nieu­we riool­bui­zen aan­ge­legd voor de afvoer van regen­wa­ter en zijn de twee bus­hal­tes geheel ver­nieuwd.

Bron:
Gemeen­te Aals­meer

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.