Wet­hou­der Dek­ker ver­vult groe­ne wen­sen Hage­naars

Zeven bewo­ners aan de San Fran­cis­co­sin­gel in Wate­ring­se Veld heb­ben als eer­ste van 479 Hage­naars van de gemeen­te een boom cadeau gekre­gen om in hun voor­tuin te plan­ten. Wet­hou­der Stads­be­heer San­der Dek­ker reik­te de bomen uit.

Met de bomen­ac­tie wordt een drie­ja­rig pro­ject afge­slo­ten, dat Hage­naars de kans bood hun buurt groe­ner en fraai­er te maken. “We heb­ben in de afge­lo­pen jaren 635 groe­ne ideeën van Hage­naars ver­we­zen­lijkt en met deze win­ter erbij wor­den er 673 bomen voor in voor­tui­nen gele­verd. Zo heb­ben we ervoor gezorgd dat Den Haag een mooie groe­ne stad blijft, waar niet al het groen is ver­dwe­nen onder onder­houds­vrije beton­te­gels”, zei wet­hou­der Dek­ker bij de over­han­di­ging van de eer­ste bomen.

Tevre­den over het tra­ject
Dek­ker kijkt ook tevre­den terug op het pro­ject, omdat gemeen­te en bewo­ners er samen de schou­ders onder heb­ben gezet. “De gemeen­te lever­de bomen, hees­ters, plan­ten­bak­ken. In ruil voor rea­li­sa­tie van hun ideeën heb­ben heel veel bewo­ners op hun beurt beloofd zich voor het onder­houd in te zet­ten. Zo kon alles wor­den uit­ge­voerd, zon­der dat de kos­ten van beheer en onder­houd stegen.”

Geen ein­de van acties
Het ein­de van het pro­ject bete­kent nog geen ein­de aan acties om buur­ten groe­ner te maken. Van­af dit jaar is het aan de stads­de­len om ini­ti­a­tie­ven van buurt­be­wo­ners te beoor­de­len en even­tu­eel uit te voe­ren.