Goud­se wet­hou­der neemt publi­ca­tie over fruit­bo­men in ont­vangst

Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen over­han­dig­de onlangs het eer­ste exem­plaar van het boek­je ‘Fruitbomen aan de Bloe­men­daal­se­we­g’ aan wet­hou­der Hans van den Akker (Eco­no­mi­sche Zaken en stads­mar­ke­ting) van de gemeen­te Gou­da.

Het boek­je is een onder­deel van het door Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land geleid­de pro­ject Hoog­stam­boom­gaar­den aan de Bloe­men­daal­se­weg in Gou­da. Deze weg vormt met zijn oude boer­de­rij­en, wei­land­jes, knot­bo­men en boom­gaar­den een bij­zon­der res­tant pol­der­lint in het noor­de­lijk deel van de stad Gou­da.

 

 

 

 

 

Her­stel van karak­te­ris­tie­ke hoog­stam­fruit­boom­gaar­den
De werk­groep Groen van de Ver­e­ni­ging Behoud Bloe­men­daal­se­weg (VBB) vroeg vorig jaar de hulp van Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land bij het behoud en her­stel van de karak­te­ris­tie­ke hoog­stam­boom­gaar­den aan de weg.
Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land zorg­de voor nieu­we bomen en bescherm­ma­te­ri­a­len, ver­zorg­de cur­sus­sen voor zomer- en win­ter­snoei en richt­te samen met de bewo­ners een hoog­stam­bri­ga­de op met bij­na 25 vrij­wil­li­gers die een groot deel van het beheer van de boom­gaar­den op zich nam. Daar­bij hoort ook de aan­plant van 50 nieu­we fruit­bo­men. Om de bekend­heid met deze bij­zon­de­re stads­boom­gaar­den ver­der te ver­gro­ten werd ook een boek­je gemaakt dat ook een plek zal krij­gen bij de VVV Gou­da. Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen die ook de cur­sus­sen van Land­schaps­be­heer ver­zorgt schreef de tekst over dit unie­ke stuk­je stads­land­schap.

Groen Gou­da als stads­mar­ke­ting
Wet­hou­der Van den Akker gaf aan dat duur­zaam­heid een belang­rijk speer­punt is voor het nieu­we col­le­ge, en dat een mooi, groen Gou­da en de ver­bin­ding met het omrin­gen­de land een belang­rijk onder­deel is voor de stads­mar­ke­ting. Ook was hij con­tent met dit bur­ger­ini­ti­a­tief dat vol­gens hem op meer plek­ken navol­ging ver­dient.

Bron:
Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land