Maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd aan wet­hou­der van Apel­doorn

Gis­te­ren­mid­dag over­han­dig­de Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, namens De Groe­ne Stad het eer­ste maga­zi­ne ‘De Groe­ne Stad, kwa­li­teit van leven’ aan wet­hou­der Olaf Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn. In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan TEEB Stad. Onder aan­voe­ring van de gemeen­te Apel­doorn en onder­steund door de Rijks­over­heid nemen elf gemeen­ten deel aan het pro­ject TEEB Stad.

TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty en is een inter­na­ti­o­naal samen­wer­kings­ver­band. Neder­land doet hier­aan mee met het lan­de­lij­ke pro­gram­ma TEEB NL, waar­van TEEB Stad weer een onder­deel is. In TEEB Stad wer­ken sinds 2011 elf gemeen­ten, twee minis­te­ries en inge­ni­eurs­bu­reau Wit­te­veen + Bos aan een reken­in­stru­ment dat de eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen, water en natuur in en om de stad zicht­baar maakt. De uit­komst kan betrok­ken wor­den bij inrich­tings­keu­zes en besluit­vor­mingstra­jec­ten. De metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baat­hou­ders en hoe kun­nen zij betrok­ken wor­den als inves­teer­der? Bin­nen TEEB Stad werkt elke deel­ne­men­de gemeen­te aan een eigen case.

 

Ove­ri­ge arti­ke­len in De Groe­ne Stad
— Voor­woord staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker
— Inter­view met Prin­ses Ire­ne over Kin­der­recht tot natuur
— De Rot­ter­dam­se Mil­linx­buurt stond lan­ge tijd te boek als een ‘no-go-area’. Met behulp van een inte­gra­le aan­pak keer­de de gemeen­te het tij.
— Pro­vin­cie Zuid-Hol­land inves­teert de komen­de jaren hon­derd mil­joen euro extra in ste­de­lijk groen.

- Ven­lo Green­Park over het nieu­we mul­ti­func­ti­o­ne­le kan­to­ren­park na de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de.
— De gedach­te van De Groe­ne Stad is ook in Vlaan­de­ren meer dan actu­eel.
— Enten­te Flo­ra­le over de nieu­we speer­pun­ten eco­no­mie en bio­di­ver­si­teit.
— Groen en dag­licht wer­ken posi­tief op de gezond­heid en de kwa­li­teit van leven.
— Bomen tegen hit­te over welk groen het bes­te koelt en ook goed bestand is tegen warm­te.

- Inter­na­ti­o­naal, land­schaps­ar­chi­tec­ten Niek Roozen en Han­ne­ke Roor­da zijn in janu­a­ri in India geweest om daar De Groe­ne Stad-gedach­te uit te dra­gen.
— Gebieds- en vast­goed­ont­wik­ke­laar AM over het cre­ë­ren van een woon­om­ge­ving zoals de klant die graag wil.
— Podi­um waar­in wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len aan­geeft dat groen belang­rijk is voor het ima­go van Rot­ter­dam.

Meer infor­ma­tie
Bekijk de digi­ta­le ver­sie »
Over­zicht van links, rap­por­ten e.d. die in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad aan bod komen »
Maga­zi­ne opvra­gen »

Breed draag­vlak
Het maga­zi­ne De Groe­ne Stad komt tot stand met mede­wer­king van:
Minis­te­rie Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Mili­eu, Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Nicis Insti­tu­te, ANWB, Enten­te Flo­ra­le, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Bou­wen met Groen en Glas, AIPH, Groen­fo­rum, The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty (TEEB). Het maga­zi­ne wordt uit­ge­ge­ven door De Groe­ne Stad van PPH.