Wet­hou­der Den Haag: ‘Inves­te­ren in groen geeft hoog ren­de­ment’

De gemeen­te Den Haag heeft er in een eco­no­misch moei­lij­ke peri­o­de voor geko­zen om te inves­te­ren in het groen. Voor San­der Dek­ker, wet­hou­der van Finan­ci­ën, is de keus om te inves­te­ren in de open­ba­re ruim­te een logi­sche beslis­sing. “Als je door te inves­te­ren een stad eco­no­misch krach­tig en ook aan­trek­ke­lijk kunt maken, is het een inves­te­ring met een hoog ren­de­ment.” 

“In Den Haag staan we inder­daad voor een behoor­lij­ke opga­ve”, zegt Dek­ker. “Er moet sim­pel­weg 150 mil­joen euro wor­den bezui­nigd. Aan het begin van deze col­le­ge­pe­ri­o­de in 2010 heb­ben we keu­zes gemaakt, keu­zes waar­in we juist wil­den inves­te­ren in plaats van bezui­ni­gen. Van die 150 mil­joen wordt hon­derd mil­joen bezui­nigd om tegen­val­len­de inkom­sten op te van­gen en vijf­tig mil­joen om te inves­te­ren in zaken die we belang­rijk vin­den. Een deel van die inves­te­rin­gen is vast­ge­legd in het col­le­ge­ak­koord, de rest is later afge­spro­ken. 

Tien mil­joen extra naar groen
De keu­ze voor inves­te­ren in het groen was een belang­rijk deel van onze beslis­sing. Opge­teld gaat er deze peri­o­de tien mil­joen extra naar onder­houd groen, aan­plant van dui­zen­den bomen per jaar en ver­be­te­ring van par­ken. De reden daar­voor was heel sim­pel”, zegt Dek­ker: “In deze krap­pe tij­den moet je bewus­te, scher­pe keu­zes maken. Als loka­le over­heid moet je laten zien wat je tot je kern­ta­ken rekent. Het goed behe­ren van de open­ba­re ruim­te rekent dit col­le­ge daar­toe. En daar sta ik dan ook voor.

Huis­ka­mer
De open­ba­re ruim­te kun je ver­ge­lij­ken met een huis­ka­mer: het is dé plek waar men­sen elkaar ont­moe­ten. Je moet je daar goed voe­len, dat is belang­rijk. Goed beheer­de open­ba­re ruim­te biedt de inwo­ners een gevoel van vei­lig­heid en woon­ge­not. Dat speelt ook een belang­rij­ke rol bij de beslis­sing of je ergens wilt wonen, wer­ken of je bedrijf wilt ves­ti­gen.”

Meer infor­ma­tie
Lees het vol­le­di­ge inter­view met Dek­ker in het juni­num­mer van De Groe­ne Stad »
Juni­num­mer maga­zi­ne De Groe­ne Stad »
Opvra­gen maga­zi­ne De Groe­ne Stad »