Groe­ne stad visie inzet­ten voor city mar­ke­ting

In de onlangs aan­ge­no­men motie over groen vroeg de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam, om de groe­ne stad visie nadruk­ke­lijk te gaan betrek­ken in city mar­ke­ting van de gemeen­te Amster­dam. Vol­gens de par­tij is de groe­ne stad nog onder­be­licht in de city mar­ke­ting van Amster­dam, ter­wijl 37% van de toe­ris­ten die Amster­dam bezoe­ken een […]

Groe­ne Stad visie opge­no­men in 10-pun­ten­plan van groe­ne orga­ni­sa­ties

De groe­ne orga­ni­sa­ties van Neder­land heb­ben 14 mei een 10 pun­ten­plan voor nieuw natuur­be­leid gepre­sen­teerd, voor­uit­lo­pend op de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber. Twee van deze tien pun­ten heb­ben direct betrek­king op De Groe­ne Stad filo­so­fie, name­lijk ‘ver­groen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’. Het 10 pun­ten­plan is gis­te­ren in Den Haag ont­vouwd […]

Hil­ver­sum maakt visie op het groen

De gemeen­te Hil­ver­sum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hil­ver­sum­mers een belang­rij­ke reden om in Hil­ver­sum te wonen.” “Het groen geeft ook vol­op recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Bij­na alle Hil­ver­sum­mers kun­nen bin­nen 500 meter van hun woning in het groen fiet­sen, wan­de­len, spe­len, pick­nic­ken of gewoon […]

De Groe­ne Stad visie is erg in trek

De inte­res­se in De Groe­ne Stad visie stijgt aan­zien­lijk. Dit blijkt onder meer uit het bezoek aan de web­si­te van De Groe­ne Stad. In het afge­lo­pen jaar is het bezoek ver­dub­beld en werd de site in de afge­lo­pen maan­den gemid­deld 23.000 keer maan­de­lijks geraad­pleegd (pagi­na weer­ga­ve). Het aan­tal pagina’s dat in 2011 tot dus­ver­re werd […]

De Groe­ne Stad wordt inter­na­ti­o­naal gepo­si­ti­o­neerd als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie

Plant Publi­ci­ty Hol­land gaat samen met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal pro­mo­ten onder de noe­mer Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011. Het doel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City is om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie […]

Hil­ver­sum maakt visie op het open­baar groen

De gemeen­te Hil­ver­sum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hil­ver­sum­mers een belang­rij­ke reden om in Hil­ver­sum te wonen. Het groen geeft ook vol­op recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Bij­na alle Hil­ver­sum­mers kun­nen bin­nen 500 meter van hun woning in het groen fiet­sen, wan­de­len, spe­len, pick­nic­ken of gewoon […]

Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal. In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen […]

Groe­ne Stad visie cen­traal op Rot­ter­dam­se groen­con­fe­ren­tie

Zoals ieder jaar orga­ni­seer­de het Rot­ter­dams Mili­eu­cen­trum de Groe­ne Con­fe­ren­tie. Deze zeven­de edi­tie werd dins­dag­avond 14 decem­ber geor­ga­ni­seerd in het Armi­ni­us. De con­fe­ren­tie stond hele­maal in het teken van de groe­ne stad. De con­fe­ren­tie start­te tra­di­tie­ge­trouw met de uit­rei­king van ver­schil­len­de prij­zen. De vrij­wil­li­gers­prijs ‘de Groe­ne Vogel’ voor de groen­ste vrij­wil­li­ger van 2010 ging dit […]

Hoofd­di­rec­teur van ANWB geeft zijn visie over de bezui­ni­gin­gen op natuur

Gui­do van Woer­kom, hoofd­di­rec­teur van ANWB, schrijft van­daag in dag­blad Trouw op de opi­nie­pa­gi­na dat land­bouw en recre­a­tie de han­den ineen moe­ten slaan, nu er flink op natuur wordt bezui­nigd. Het kabi­net wil meer ruim­te laten voor markt­wer­king. Van Woer­kom  is van mening dat het kabi­net onvol­doen­de rea­li­seert wat de gevol­gen hier­van zijn voor het […]

G36 pre­sen­te­ren visie op ste­de­lijk groen aan minis­ter Ver­burg

Op maan­dag 15 febru­a­ri over­han­dig­de wet­hou­der van Haven, Financiën, Bui­ten­ruim­te en Orga­ni­sa­tie, Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Rot­ter­dam, namens de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land, het boek De 4e Dimen­sie ‘Ste­den op weg naar men­se­lijk groen’ aan minis­ter Ver­burg. In dit boek geven de wet­hou­ders van de gro­te ste­den hun visie op behaal­de resul­ta­ten en […]