Hil­ver­sum maakt visie op het groen

De gemeen­te Hil­ver­sum gaat een visie maken op al het groen in en om de stad. “Het groen is voor veel Hil­ver­sum­mers een belang­rij­ke reden om in Hil­ver­sum te wonen.”

“Het groen geeft ook vol­op recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Bij­na alle Hil­ver­sum­mers kun­nen bin­nen 500 meter van hun woning in het groen fiet­sen, wan­de­len, spe­len, pick­nic­ken of gewoon genie­ten van de zon en de omge­ving. Dit moet in de toe­komst ook zo blij­ven. Daar­om maken we een plan dat loopt tot 2030”, aldus wet­hou­der Eric van der Want. De visie op het groen heet het groen­be­leids­plan. In deze visie beschrijft de gemeen­te wel­ke ‘groe­ne ambi­tie’ zij heeft. En wat er moet gebeu­ren tot 2030 om het groen in en om de stad te behou­den en te ver­ster­ken.

Groen­be­leids­plan
De eer­ste stap naar een groen­be­leids­plan is beschrij­ving van de bestaan­de Hil­ver­sum­se groen­struc­tuur op hoofd­lij­nen. Dit is vast­ge­legd in de con­cept Ken­schets groen­be­leids­plan. Woens­dag 18 mei bespreekt de gemeen­te­raad deze nota in de dis­cus­sie, met het doel deze 1 juni vast te stel­len tij­dens het besluit.

Samen met bewo­ners en orga­ni­sa­ties
Ver­vol­gens wordt een visie opge­steld. Dit doet de gemeen­te in samen­spraak met bewo­ners en orga­ni­sa­ties. Zij wor­den uit­ge­no­digd om in juni idee­ën en sug­ges­ties te geven. Dit kan op twee manie­ren:
— Denk en praat mee over de invul­ling van de visie tij­dens de par­ti­ci­pa­tie­bij­een­komst op dins­dag 21 juni 2011 in het Raad­huis. U kunt zich tot 17 juni aan­mel­den via groenbeleidsplan@hilversum.nl
— Of geef uw idee­ën door via groenbeleidsplan@hilversum.nl. Alle idee­ën die voor 1 augus­tus 2011 bin­nen komen, kun­nen wor­den mee­ge­no­men in de visie van het groen­be­leids­plan.

Groen­be­leids­plan in rela­tie tot struc­tuur­vi­sie
Hil­ver­sum werkt op dit moment ook aan een ande­re visie: de Struc­tuur­vi­sie Hil­ver­sum 2030. Deze nota beschrijft de visie op alle ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in de stad. Het groen­be­leids­plan gaat alleen over het groen. De struc­tuur­vi­sie bepaalt uit­ein­de­lij­ke de gro­te lij­nen, het groen­be­leids­plan gaat die­per in op de (groe­ne) uit­wer­king.