De Groe­ne Stad wordt inter­na­ti­o­naal gepo­si­ti­o­neerd als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie

Plant Publi­ci­ty Hol­land gaat samen met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie (EL&I), de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en tuin- en land­schaps­bu­reau Niek Roozen bv De Groe­ne Stad inter­na­ti­o­naal pro­mo­ten onder de noe­mer Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City 2011.

Het doel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City is om De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie inter­na­ti­o­naal te posi­ti­o­ne­ren als een inte­gra­le ste­de­lij­ke visie op een maat­schap­pe­lijk en eco­no­mi­sche ver­ant­woor­de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving.

Minis­te­rie van EL&I onder­steunt The Green City
Voor een duur­za­mer beleid van de leef­om­ge­ving op inter­na­ti­o­naal niveau, krijgt De Groe­ne Stad­fi­lo­so­fie onder­steu­ning van het minis­te­rie van EL&I.

Het idee is om het con­cept van De Groe­ne Stad tevens te benut­ten voor de BV Neder­land. Dat bete­kent dat naast de groen­bran­che, ook ande­re sec­to­ren als de bouw­sec­tor, (landschaps)architectuur, gezond­heids­sec­tor, et cete­ra bij de inter­na­ti­o­na­le acti­vi­tei­ten wor­den betrok­ken.

 

Con­cre­te acti­vi­tei­ten  

  1. Als onder­deel van de Pro­gram­ma­ti­sche Aan­pak Green City wor­den richt­lij­nen opge­steld voor de bouw van duur­za­me, groe­ne ste­den. Hier­bij zijn weten­schap­pe­lij­ke experts uit de (landschaps)architectuur en de groen- en bouw­sec­tor betrok­ken. PPH draagt hier de coördinatie over.
    Tij­dens de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in het Chi­ne­se Xián wordt in samen­wer­king met  AIPH, de land­bouw­raad, PPH en Niek Roozen bv in sep­tem­ber het sym­po­si­um Green City voor­be­reid. Daar zul­len de richt­lij­nen wor­den gepre­sen­teerd aan de 35 lan­den die ver­bon­den zijn aan de AIPH. De richt­lij­nen heb­ben als doel een inter­na­ti­o­na­le prijs­vraag uit te zet­ten over duur­za­me groe­ne ste­den­bouw op de Flo­ri­a­de 2012.   
  2. Voor­af­gaand aan de pre­sen­ta­tie in het Chi­ne­se Xián ver­schijnt in het inter­na­ti­o­na­le maga­zi­ne Flora­Cul­tu­re een spe­ci­al over The Green City.
  3. In sep­tem­ber 2011 wordt de inter­na­ti­o­na­le web­si­te www.thegreencity.com gelan­ceerd met infor­ma­tie die betrek­king heeft op De Groe­ne Stad wereld­wijd.

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.