De Groe­ne Stad visie is erg in trek

De inte­res­se in De Groe­ne Stad visie stijgt aan­zien­lijk. Dit blijkt onder meer uit het bezoek aan de web­si­te van De Groe­ne Stad. In het afge­lo­pen jaar is het bezoek ver­dub­beld en werd de site in de afge­lo­pen maan­den gemid­deld 23.000 keer maan­de­lijks geraad­pleegd (pagi­na weer­ga­ve). Het aan­tal pagina’s dat in 2011 tot dus­ver­re werd beke­ken, loopt in de mil­joe­nen, zeven keer zoveel als in 2010.

Gezien de niche­markt — die bestaat uit onder meer de decis­si­on­ma­kers in de open­ba­re ruim­te — is direc­teur Jan Habets van Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), zeer te spre­ken over dit resul­taat.  “De Groe­ne Stad visie, onder­deel van PPH, krijgt steeds meer bekend­heid, en ik kan dan ook con­clu­de­ren dat het onder­werp enorm actu­eel is. Niet alleen voor de groe­ne sec­tor, maar zeker ook voor ande­re sec­to­ren, zoals water­be­heer, zorg & wel­zijn, sport & recre­a­tie, ver­keer & ver­voer, kli­maat & ener­gie, bou­wen & wonen en financiën. 
 
Groen is een mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct
Het groen is name­lijk een mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct dat een ant­woord biedt op een aan­tal urgen­te zaken die in de ste­de­lij­ke omge­ving spe­len”, aldus Habets. Voor­beel­den die hij noemt, zijn het groen als ant­woord op hit­te­stress in ste­den, water­buf­fer, sti­mu­lans tot bewe­gen, eco­no­misch gewin en ver­fraai­ing van de omge­ving.

Digi­ta­le nieuws­brief
Naast de bericht­ge­ving op de web­si­te, waar dage­lijks nieu­we berich­ten te vin­den zijn, ver­schijnt er twee­we­ke­lijks een digi­ta­le nieuws­brief. Het aan­tal abon­nees op deze nieuws­brief blijft stij­gen. Tel­de de nieuws­brief twee jaar gele­den nog plus­mi­nus 6.000 e‑mailadressen, eind 2011 zijn dit er ruim 10.500. Ook op Twit­ter is De Groe­ne Stad actief en daar wor­den ruim 1.150 vol­gers geteld.

Groe­ne Stad maga­zi­ne
Het maga­zi­ne De Groe­ne Stad, dat in okto­ber 2011 als nul num­mer ver­scheen, tel­de een opla­ge van ruim 20.000 en werd zeer breed ver­spreid. De inten­tie is dat het maga­zi­ne in 2012 mini­maal vijf keer gaat uit­ko­men. Het maga­zi­ne werd posi­tief ont­van­gen.

Uit­brei­ding adres­sen­be­stand
Van­af janu­a­ri 2012 wordt De Groe­ne Stad het com­mu­ni­ca­tie­ka­naal van het pro­gram­ma ‘Sterke stad, Groe­ne Stad’. Het adres­sen­be­stand van het voor­ma­li­ge pro­gram­ma ‘Groen en de Stad’ van het toen­ma­li­ge minis­te­rie van LNV, wordt gekop­peld aan dit nieu­we programma.Dit pro­gram­ma wordt gedra­gen door Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Nicis Insti­tu­te, minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie en Enten­te Flo­ra­le. Enten­te Florale/De Groe­ne Stad zet zich in op de ken­nis­ver­sprei­ding van de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van groen voor het ste­de­lijk gebied.

Uit­rol­len van De Groe­ne Stad visie nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal
Neder­land is wereld­spe­ler op het gebied van de tuin­bouw. Het mul­ti­func­ti­o­ne­le groe­ne pro­duct dat de tuin­bouw pro­du­ceert, bevat name­lijk eigen­schap­pen die een enor­me posi­tie­ve bij­dra­ge kun­nen  leve­ren aan het woon- , werk- en leef­kli­maat in de ste­de­lij­ke omge­ving, waar inmid­dels de helft van de wereld­be­vol­king in woon­ach­tig is. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. Hier ont­breekt het vaak nog aan, omdat de par­tij­en die betrok­ken zijn bij de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te te wei­nig ken­nis van elkaars dis­ci­pli­nes heb­ben. Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat het groe­ne pro­duct een toe­ge­voeg­de waar­de heeft voor hun eigen vak­ge­bied met als doel de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving te ver­be­te­ren.
Onder de noe­mer van The Green City  wordt deze filo­so­fie, in samen­wer­king met het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie, inter­na­ti­o­naal uit­ge­rold. Door de aan­we­zi­ge ken­nis en prak­tijk­voor­beel­den fun­geert Neder­land hier­bij als gids­land.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.