Hoofd­di­rec­teur van ANWB geeft zijn visie over de bezui­ni­gin­gen op natuur

Gui­do van Woer­kom, hoofd­di­rec­teur van ANWB, schrijft van­daag in dag­blad Trouw op de opi­nie­pa­gi­na dat land­bouw en recre­a­tie de han­den ineen moe­ten slaan, nu er flink op natuur wordt bezui­nigd. Het kabi­net wil meer ruim­te laten voor markt­wer­king. Van Woer­kom  is van mening dat het kabi­net onvol­doen­de rea­li­seert wat de gevol­gen hier­van zijn voor het leef­kli­maat.

Van Woer­kom schrijft daar­over: “Een dicht­be­volkt land als Neder­land heeft een goed door­dacht ruim­te­lijk beleid nodig om even­wicht te bewa­ren tus­sen de dyna­miek van de ste­de­lij­ke gebie­den en de waar­de van het lan­de­lijk gebied. Dat ver­eist bestuur­lij­ke moed en visie. Maar het kabi­net kiest lie­ver voor bespa­rin­gen op kor­te termijn.”

Natuur levert geld op
Inte­res­sant in zijn uit­een­zet­ting is dan ook wat op de opbreng­sten zijn van het Neder­lands land­schap.
“Mensen wonen al dicht op elkaar in de gro­te ste­den en gaan in de toe­komst nog dich­ter op elkaar wonen, omdat er meer in de ste­den wordt gebouwd. Intus­sen maken ze elk jaar onge­veer een mil­jard dag­toch­ten om te genie­ten van het Neder­land­se land­schap – wat zo’n 30 mil­jard euro omzet gene­reert. Hier gaat het dus ook om de eco­no­mie. Inves­te­ren in natuur is dan ook inves­te­ren in een gun­stig ves­ti­gings­kli­maat voor het (inter­na­ti­o­na­le) bedrijfsleven.”

Lees de vol­le­di­ge inge­zon­den brief op Trouw.nl »

Bron:
Trouw