Groe­ne Stad visie opge­no­men in 10-pun­ten­plan van groe­ne orga­ni­sa­ties

De groe­ne orga­ni­sa­ties van Neder­land heb­ben 14 mei een 10 pun­ten­plan voor nieuw natuur­be­leid gepre­sen­teerd, voor­uit­lo­pend op de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen in sep­tem­ber.
Twee van deze tien pun­ten heb­ben direct betrek­king op De Groe­ne Stad filo­so­fie, name­lijk ‘ver­groen de stad’ en ‘geef elk kind recht op natuur’.

Het 10 pun­ten­plan is gis­te­ren in Den Haag ont­vouwd op een sym­po­si­um.. Het is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van meer dan 40 natuur‑, land­schaps- en die­ren­wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties. Zij plei­ten voor brood­no­dig natuur­her­stel, gecom­bi­neerd met toe­gan­ke­lijk groen voor alle Neder­lan­ders.

Hier­on­der een video met die bood­schap in kort bestek.