Grif­fi­oen Was­se­naar nu ook Groe­ne Stad Char­ta Part­ner

Grif­fi­oen is een fami­lie­be­drijf dat voe­ling houdt met ont­wik­ke­lin­gen in de samen­le­ving en daar in de bedrijfs­voe­ring op in speelt. De toe­tre­ding van deze gere­nom­meer­de vas­te plan­ten­kwe­ker tot de kring van Groe­ne Stad Char­ta Part­ners onder­streept dat. Van­uit een rij­ke tra­di­tie heeft Grif­fi­oen Was­se­naar zich ont­wik­keld tot een markt­ge­richt, inter­na­ti­o­naal ope­re­rend, inno­va­tief bedrijf. De basis […]

De groe­ne stad blijkt bes­te bij­en­bi­o­toop

Al 30 jaar houdt hij zich bezig met de won­de­re wereld van de bij. Een wereld die voor hob­­by-imker Ste­ven Kluft wei­nig gehei­men meer kent en waar hij moei­te­loos een paar uur gefas­ci­neerd over door kan pra­ten. Ste­ven ver­telt ons hoe het staat met de bij en waar­om de bij zich eigen­lijk zo op zijn […]

Grif­fi­oen brengt de vas­te plant naar de open­ba­re ruim­te

Dat Bert Grif­fi­oen in de plan­ten terecht zou komen, stond bij geboor­te eigen­lijk wel vast. Zijn groot­va­der begon al in 1923 met het telen van vas­te plan­ten in het ‘cen­trum van de vas­te­plan­ten­teelt’ rond­om Lei­den. Na de oor­log namen bei­de zonen, waar­on­der de vader van Bert, de zaak over. Bert is zodoen­de de der­de gene­ra­tie […]

Vas­te plan­ten in een kleur­rij­ke stad

Ieder­een wil graag leven in een groe­ne en kleur­rij­ke stad. De Uni­ver­si­teit van Shef­field heeft aan­ge­toond dat het posi­tie­ve effect van groen op het wel­zijn van men­sen toe­neemt, naar­ma­te de bio­di­ver­si­teit gro­ter is. Aan­ge­zien het in Neder­land vaak pla­no­lo­gisch niet moge­lijk is om het opper­vlak aan groen gro­ter te maken, is het ver­gro­ten van het […]

Bul­gaar­se Green City een feit

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken stond van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen. Op […]

Green deal ‘Nieu­we ste­de­lij­ke natuur’ in wor­ding

NL Green­la­bel werkt samen met de VNG, Plat­form 31, De Vlin­der­stich­ting en het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken aan de Green Deal “Nieu­we ste­de­lij­ke natuur”.  Het voor­ne­men is om deze deal in de zomer van 2015 te slui­ten.  De samen­wer­kings­part­ners  heb­ben als ambi­tie duur­za­me ste­de­lij­ke natuur te cre­ë­ren met meer­waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dit pro­ject gaat […]

Vier groe­ne vra­gen aan … Henk Raaij­ma­kers

Henk Raaij­ma­kers Voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Twaalf jaar gele­den, tij­dens de Flo­ri­a­de, is De Groe­ne Stad geïn­tro­du­ceerd. Er is sinds­dien een hoop ver­an­derd, zo is onder ande­re het Pro­duct­schap Tuin­bouw opge­he­ven. Het ‘merk’ dat we […]

Ver­groend plein aan­winst voor Ten Kate­buurt

Het Ten Kate­plein, gele­gen in Amster­dam West nabij de beken­de Ten Kate­markt — voor­heen een ste­ni­ge bedoe­ning en voor­al gebruikt als voet­bal han­gout voor de plaat­se­lij­ke jeugd- heeft een ware meta­mor­fo­se onder­gaan. De ste­nen zijn ver­dwe­nen en in plaats daar­van is een oase van groen ont­staan. Ver­spreid over het nieuw inge­rich­te plein staan vijf­tig boom- […]

Vas­te plan­ten bren­gen kleur aan de stad!

Par­ken en plant­soe­nen in de bebouw­de omge­ving dra­gen bij aan een scho­ne, vei­li­ge en natuur­lij­ke woon­om­ge­ving. Daar­mee heb­ben bomen en plan­ten een posi­tief effect op het wel­be­vin­den van men­sen. Dit leidt niet alleen tot hoge­re waar­de van hui­zen en een beter ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Goed open­baar groen nodigt kin­de­ren en vol­was­se­nen uit tot gezon­de lichaams­be­we­ging […]