Grif­fi­oen Was­se­naar nu ook Groe­ne Stad Char­ta Part­ner

Grif­fi­oen is een fami­lie­be­drijf dat voe­ling houdt met ont­wik­ke­lin­gen in de samen­le­ving en daar in de bedrijfs­voe­ring op in speelt. De toe­tre­ding van deze gere­nom­meer­de vas­te plan­ten­kwe­ker tot de kring van Groe­ne Stad Char­ta Part­ners onder­streept dat. Van­uit een rij­ke tra­di­tie heeft Grif­fi­oen Was­se­naar zich ont­wik­keld tot een markt­ge­richt, inter­na­ti­o­naal ope­re­rend, inno­va­tief bedrijf.
De basis van Grif­fi­oen Was­se­naar werd in 1923 gelegd door de groot­va­der van de hui­di­ge direc­teur Bert Grif­fi­oen. Hij begon als één van de eer­sten in Neder­land een vas­te plan­ten­kwe­ke­rij.
Alles in dit 95 jaar oude bedrijf draait om vas­te plan­ten. Grif­fi­oen Was­se­naar bedient er twee ver­schil­len­de mark­ten mee: con­su­men­ten via de tuin­cen­tra en de pro­fes­si­o­ne­le markt van het open­baar groen.
Met het ‘Hel­lo Gar­den’ the­ma heeft het bedrijf zich de afge­lo­pen jaren ont­wik­keld tot een gere­nom­meer­de spe­ler op de tuin­cen­trum­markt in Noord­west Euro­pa. Vas­te plan­ten voor de con­su­ment dus. Paral­lel daar­aan heeft Grif­fi­oen een goe­de naam opge­bouwd bij Neder­land­se gemeen­ten met het vas­te plan­ten­con­cept ‘Green to Colour’. Grif­fi­oen ont­werpt en ver­zorgt kleu­ri­ge, duur­za­me beplan­tin­gen in de open­ba­re ruim­te. Van ont­werp tot rea­li­sa­tie.
Bert Grif­fi­oen over zijn keus om de Groe­ne Stad te gaan onder­steu­nen: ‘Maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men behoort tot de kern­waar­den van ons bedrijf. Net als vele ande­re men­sen van goe­de wil staan we regel­ma­tig stil bij de vraag ‘hoe laten we de aar­de ach­ter voor vol­gen­de gene­ra­ties?’. We zet­ten ons al lan­ger op ver­schil­len­de manie­ren in om een bij­dra­ge te leve­ren aan een bete­re, ‘groe­ne­re’ wereld. Dat komt terug in onze bedrijfs­voe­ring, in ons sor­ti­ment en in het goed door­dach­te ‘Green to Colour’ pro­gram­ma. Duur­zaam­heid is een belang­rijk ver­trek­punt in ons den­ken en doen. Wij vin­den dat deze opvat­ting al jaren op een goe­de, cre­a­tie­ve en inhou­de­lij­ke manier wordt uit­ge­dra­gen door stich­ting De Groe­ne Stad. Het is een belang­rijk ini­ti­a­tief dat gebo­ren is in de groe­ne sec­tor. Aan de ver­de­re groei van De Groe­ne Stad dra­gen we als Grif­fi­oen graag een steen­tje bij’.