Bul­gaar­se Green City een feit

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken stond van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen.
Op de con­fe­ren­tie in de Bul­gaar­se hoofd­stad Sofia sprak Leon Smet namens de stich­ting iVer­de en De Groe­ne Stad. Hij deel­de Neder­land­se erva­rin­gen met de aan­we­zi­ge Bul­gaar­se land­schaps­ar­chi­tec­ten, hove­niers en kwe­kers. Ook gaf de Neder­land­se vas­te plan­ten­kwe­ker Bert Grif­fi­oen een pre­sen­ta­tie over het gebruik van vas­te plan­ten in de ste­de­lij­ke omge­ving.
Green City Bul­ga­ria
De twee Bul­gaar­se orga­ni­sa­ties ‘Union of Lands­ca­pe Archi­tects of Bul­ga­ria (ULAB) en ‘Bul­ga­ri­an Asso­ci­a­ti­on of Orna­men­tal Plants Nur­se­ries’ (BAOPN) heb­ben onlangs beslo­ten de han­den ineen te slaan. De stich­ting iVer­de heeft de afge­lo­pen tijd ken­nis van het prin­ci­pe ‘De Groe­ne Stad’ over­ge­dra­gen aan de Bul­gaar­se collega’s, op basis waar­van bin­nen Bul­ga­rije de groe­ne onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties nu gaan samen­wer­ken.