Green deal ‘Nieu­we ste­de­lij­ke natuur’ in wor­ding

NL Green­la­bel werkt samen met de VNG, Plat­form 31, De Vlin­der­stich­ting en het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken aan de Green Deal “Nieu­we ste­de­lij­ke natuur”.  Het voor­ne­men is om deze deal in de zomer van 2015 te slui­ten.  De samen­wer­kings­part­ners  heb­ben als ambi­tie duur­za­me ste­de­lij­ke natuur te cre­ë­ren met meer­waar­de voor de bio­di­ver­si­teit. Dit pro­ject gaat over het inrich­ten van 1000 hec­ta­re ste­de­lij­ke natuur op een duur­za­me en ver­ant­woor­de manier.
De posi­tie­ve effec­ten van groen in onze leef­om­ge­ving zijn weten­schap­pe­lijk bewe­zen: groen ver­be­tert de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, het bevor­dert de soci­a­le cohe­sie en ver­hoogt de bio­di­ver­si­teit. Werk­ne­mers die op groen uit­kij­ken zijn pro­duc­tie­ver, het arbeids­ver­zuim daalt, het aan­tal lig­da­gen in een zie­ken­huis ver­min­dert, vast­goed­waar­de wordt ver­hoogd en ga zo maar door.
Het ont­wik­ke­len van een hands-on plat­form, waar­bij gemeen­tes of ont­wik­ke­laars mak­ke­lijk kun­nen aan­ha­ken om ste­de­lijk gebied om te tove­ren in natuur­lijk en duur­zaam groen, is het uit­gangs­punt. Faci­li­te­ren in plaats van diri­ge­ren, actief zijn in plaats van reac­tief, met een rela­tief een­vou­di­ge tool die de duur­zaam­heid van een bui­ten­ruim­te in kaart brengt en de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de bepaalt.
‘De Leven­de Tuin’, ‘het Del­ta­pro­gram­ma’ en ‘Ope­ra­tie Steen­breek’ maar ook duur­zaam inko­pen en de par­ti­ci­pa­tie maat­schap­pij kun­nen zo opge­no­men wor­den in dit pro­ject. De ini­ti­a­tief­ne­mers zien de bui­ten­ruim­te als kans; maak deze groe­ner met een prak­ti­sche tool die inzicht geeft in de eco­lo­gi­sche foot­print, zodat ze iets bij­draagt aan een groe­ne­re wereld.
Zo kun je mid­den in een wijk een prach­ti­ge habi­tat cre­ë­ren voor flo­ra en fau­na en deze toe­gan­ke­lijk maken voor publiek. Zo kun je bij­voor­beeld een natuur­speel­plek cre­ë­ren of stads­land­bouw toe­pas­sen. Je kunt van een wijk een hybri­de-land­schap maken en deze ver­groe­nen met vas­te plan­ten en wadi’s. Toe­pas­sing van energie‑, water- en afva­l­op­los­sin­gen slui­ten de kring­loop. Dit zijn slechts enke­le voor­beel­den van duur­za­me en ver­ant­woor­de ste­de­lij­ke natuur.
‘Laten we samen wer­ken aan meet­ba­re duur­za­me bui­ten­ruim­tes die een eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke  waar­de ver­te­gen­woor­di­gen en bij­dra­gen aan een samen­le­ving waar de mens en natuur hand in hand gaan’, is het mot­to van de par­tij­en ach­ter de Green Deal.
 
Bron: NL Green­la­bel