Vas­te plan­ten in een kleur­rij­ke stad

Ieder­een wil graag leven in een groe­ne en kleur­rij­ke stad. De Uni­ver­si­teit van Shef­field heeft aan­ge­toond dat het posi­tie­ve effect van groen op het wel­zijn van men­sen toe­neemt, naar­ma­te de bio­di­ver­si­teit gro­ter is. Aan­ge­zien het in Neder­land vaak pla­no­lo­gisch niet moge­lijk is om het opper­vlak aan groen gro­ter te maken, is het ver­gro­ten van het aan­tal soor­ten plan­ten een metho­de om het posi­tie­ve effect van groen te ver­ster­ken. Vas­te plan­ten zijn hier­voor zeer geschikt en kun­nen — op een beperkt opper­vlak- veel kleur en vari­a­tie bie­den.
Waar­om vas­te plan­ten?
Vas­te plan­ten heb­ben een aan­tal eigen­schap­pen, die hen zeer geschikt maakt voor gebruik in het open­baar groen. Zo zijn het plan­ten die over­win­te­ren met hun wor­tels, en zo in het voor­jaar weer uit­lo­pen. Je hebt er dus meer­de­re jaren ple­zier van! Daar­naast zijn het excel­len­te bodem­be­dek­kers, wat ze uiter­ma­te geschikt maakt voor plaat­sing in gro­te plan­ten­vak­ken. Ten­slot­te heb­ben vas­te plan­ten, in ver­ge­lij­king met een­ja­ri­ge plan­ten, over het alge­meen veel blad. Onkruid krijgt zodoen­de min­der kans om om zich heen te grij­pen. En, dat scheelt weer in het onder­houd.
Voor­de­len van (vas­te) plan­ten op een rij­tje..

  • Plan­ten prik­ke­len de zin­tui­gen o plan­ten bren­gen sier­waar­de en vari­a­tie in de stad
  • Plan­ten ver­be­te­ren het stads­kli­maat o plan­ten leve­ren zuur­stof, en van­gen CO2 en lucht­ver­vui­ling zoals fijn stof weg
  • Plan­ten­vak­ken van bodem­be­dek­kers hou­den de bodem voch­tig en ver­tra­gen het weg­stro­men van regen­wa­ter naar het riool. De water­ber­ging heeft daar­door een min­der hoge piek­ca­pa­ci­teit nodig.
  • Plan­ten tem­pe­ren hoge tem­pe­ra­tu­ren in de zomer en ver­ho­gen de lucht­voch­tig­heid
  • Plan­ten­vak­ken zijn voed­sel­bron en leef­ge­bied voor die­ren (insec­ten, vogels, egels)
  • Aan­trek­ke­lij­ke beplan­tin­gen ver­ho­gen de waar­de van nabije hui­zen en bedrij­ven