Dr. Jeanet Kull­berg: ‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’

‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’ Wil­len we graag groe­ne­re en mooi­e­re tui­nen in de woon­om­ge­ving, dan begint dat met het begrij­pen waar­om tuin­be­zit­ters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kull­berg doet bij het Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau onder­zoek op het ter­rein van wonen en de direc­te woon­om­ge­ving. Van recen­te datum is haar onder­zoek ‘Tus­sen Groen en Grijs, […]

SP: ont­hard de stad en plaats meer groen

Het kli­maat ver­an­dert en dat merk je in ver­steen­de ste­den als Rot­ter­dam het sterk­ste. Het voor­ko­men van kli­maat­ver­an­de­ring is de bes­te oplos­sing, maar in de tus­sen­tijd vindt de SP dat de stad beter voor­be­reid moet zijn op deze ver­an­de­ring. Van­daag dien­de de par­tij bij voor­jaars­no­ta een voor­stel in om steen en asfalt in de stad […]

Stich­ting Roof Upda­te wil daken op schuur­tjes omvor­men tot groe­ne daken

De Groe­ne Tor­na­do is een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te om daken op schuur­tjes om te vor­men tot groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk. Roof Upda­te is een net­werk van onaf­han­ke­lij­ke spe­ci­a­lis­ten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krij­gen zij hulp van de Zuid-Hol­­land­­se gemeen­te […]

Michel Lin­ter­mans: klei­ne groe­ne aan­pas­sin­gen geven grijs gebied al enor­me boost

Michel Lin­ter­mans is de voor­zit­ter van Coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne dat als doel heeft om bedrij­vi­ge en groe­ne woon‑, werk- en leef­om­ge­ving rond­om het NS-sta­­ti­on Deur­ne te ont­wik­ke­len en in stand te hou­den. De Groe­ne Stad sprak hem over zijn ini­ti­a­tief en de bij­dra­ge die groen levert aan het ver­be­te­ren van een leef­om­ge­ving. U bent de […]

Voor­kom water­over­last en bouw mee aan de ‘stad zon­der ste­nen’

Op woens­dag 18 mei orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Bui­ten­stad de groe­ne soci­ë­teit ‘Stad zon­der ste­nen’ in de Nieu­we­bi­bli­o­theek in Alme­re. Steeds vaker krij­gen we te maken met extre­me regen­bui­en. Door toe­ne­men­de bebou­wing, bestra­ting en bete­gel­de tui­nen kan het over­tol­li­ge water niet meer weg. Dit leidt tot veel water­over­last en scha­de in de wijk. Daar kun­nen we met […]

De Leven­de Tuin publieks­cam­pag­ne gaat nieu­we fase in op Tuin & Life­sty­le Event 2016

Met een inspi­ra­tie­tuin op de nieu­we con­su­men­ten­beurs Tuin & Life­sty­le in Ahoy Rot­ter­dam, een kleur­rij­ke fol­der én een app gaat de publieks­cam­pag­ne van De Leven­de Tuin een nieu­we fase in. Een fase waar­in de mani­fest­part­ners zich nog meer con­cen­tre­ren op het inspi­re­ren en acti­ve­ren van de con­su­ment om hun leef­om­ge­ving te ver­groe­nen. De inspi­ra­tie­tuin van […]

Actie voor een groe­ne­re Gro­te Markt­straat

De Par­tij voor de Die­ren voert don­der­dag actie tij­dens de offi­ci­ë­le ope­ning van de ver­nieuw­de Gro­te Markt­straat in Den Haag. Zij wil­len een groe­ner win­kel­ge­bied en vin­den dat er nu nau­we­lijks groen is te beken­nen. “En dat ter­wijl (han­gen­de) bloem­bak­ken, groe­ne gevels, perk­jes en bomen bij­dra­gen aan een aan­ge­naam cen­trum en vui­le lucht zui­ve­ren en […]

De voor­de­len van een groen­dak op een rij

Ther­mi­sche iso­la­tie Groen­da­ken heb­ben een iso­le­ren­de wer­king waar­door het in huis in de win­ter war­mer blijft en in de zomer koe­ler. Zelfs bij extre­me tem­pe­ra­tu­ren zor­gen groen­da­ken voor ver­be­ter­de kli­maat­re­ge­ling. Dit bespaart kos­ten en heeft een posi­tie­ve invloed op het kli­maat­pro­bleem. Geluids­iso­la­tie Groen­da­ken ver­min­de­ren de hoe­veel­heid geluid die ver­voerd wordt via de mate­ri­a­len waar­mee een […]

Het ory­plein in Amster­dam is omge­to­verd tot groe­ne oase

Wie al een tijd­je niet meer op het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk is geweest, gelooft zijn ogen bij­na niet. In ander­half jaar tijd heeft dit  plein een gigan­ti­sche meta­mor­fo­se van grijs naar groen onder­gaan. Het voor­ma­li­ge beton­nen bus­plat­form is getrans­for­meerd naar een groe­ne oase met bank­jes en ter­ras­sen. Véél groen Het kern­woord voor het nieu­we […]