Stich­ting Roof Upda­te wil daken op schuur­tjes omvor­men tot groe­ne daken

De Groe­ne Tor­na­do is een ini­ti­a­tief van de stich­ting Roof Upda­te om daken op schuur­tjes om te vor­men tot groe­ne daken. Een eer­ste pilot­pro­ject gaat bin­nen­kort van start in Rijs­wijk. Roof Upda­te is een net­werk van onaf­han­ke­lij­ke spe­ci­a­lis­ten op het gebied van daken en gevels. In de pilot krij­gen zij hulp van de Zuid-Hol­land­se gemeen­te en van ken­nis­part­ners van Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en NL Green Label. De hulp van de gemeen­te bestaat uit advies om het geheel orga­ni­sa­to­risch te onder­steu­nen. De stich­ting is nog op zoek naar moge­lijk­he­den voor de finan­cie­ring.
Het idee voor De Groe­ne Tor­na­do ont­stond toen Roof Upda­te veel vra­gen van bur­gers kreeg of ze hun schuur­dak niet kon­den ver­groe­nen. Dat leid­de tot het idee om geza­men­lijk een buurt aan te pak­ken. Per pro­ject zoekt Roof Upda­te nadruk­ke­lijk samen­wer­king met loka­le par­tij­en zoals tuin­ar­chi­tec­ten, hove­niers en oplei­dings­in­stan­ties voor sta­ge­plaat­sen.
De diver­si­teit aan daken maakt een uni­for­me aan­pak wel las­tig. Er wordt nu een inven­ta­ri­sa­tie gemaakt in enke­le wij­ken van Rijs­wijk, zodat dui­de­lijk wordt wat nodig is voor de ver­schil­len­de typen daken. Roof Upda­te maakt onder ande­re gebruik van licht­ge­wicht groen­dak­sys­te­men: com­ple­te, hand­za­me modu­les met een hoge water­buf­fer­ca­pa­ci­teit. Het sub­straat in zo’n modu­le is 8 tot 10 keer lich­ter dan ande­re groen­dak sub­stra­ten. Ver­der is het op bij­na elk dak toe­pas­baar.
Voor de pilot in de wijk wordt een mix aan dak­tech­nie­ken inge­zet. Waar­on­der ook Bees & But­terf­lies vege­ta­tie­mat­ten die ruim 50 soor­ten waard- en nec­tar­plan­ten her­ber­gen. Het pilot­pro­ject gaat veel infor­ma­tie ople­ve­ren. Zo meet Roof Upda­te de invloed van groe­ne daken met betrek­king tot de water­huis­hou­ding en wat de effec­ten zijn op de bele­ving, lucht­kwa­li­teit en de tem­pe­ra­tuur in de buurt. De resul­ta­ten die­nen als basis voor nieu­we pro­jec­ten.
Bron: groeneruimte.nl