Actie voor een groe­ne­re Gro­te Markt­straat

De Par­tij voor de Die­ren voert don­der­dag actie tij­dens de offi­ci­ë­le ope­ning van de ver­nieuw­de Gro­te Markt­straat in Den Haag. Zij wil­len een groe­ner win­kel­ge­bied en vin­den dat er nu nau­we­lijks groen is te beken­nen. “En dat ter­wijl (han­gen­de) bloem­bak­ken, groe­ne gevels, perk­jes en bomen bij­dra­gen aan een aan­ge­naam cen­trum en vui­le lucht zui­ve­ren en water­over­last tegen­gaan”, aldus de par­tij. De Par­tij voor de Die­ren vindt de Gro­te Markt­straat zon­der groen niet af.
Raads­lid Chris­ti­ne Teu­nis­sen: “In de bin­nen­stad van Den Haag zijn teveel ver­steen­de plek­ken en ste­rie­le gebou­wen, een arme leef­om­ge­ving. Den Haag kan inspi­ra­tie halen uit ini­ti­a­tie­ven in ande­re ste­den, bij­voor­beeld het pop-up park mid­den in het win­kel­cen­trum van Apel­doorn, dat een zeer bij­zon­de­re soci­a­le ont­moe­tings­plek is. Het col­le­ge maakt van ver­groe­ning ech­ter steeds klein­geld. Het ziet alleen wat groen­on­der­houd kost en niet dat groen een aan­trek­ke­lijk cen­trum kan ople­ve­ren. Zon­der een gron­di­ge ver­groe­nings­slag is de Groe­ne Markstraat wat de PvdD betreft niet af.”
Dat er ver­schil­len­de moge­lijk­he­den zijn om groen in een druk win­kel­ge­bied aan te leg­gen, laat de Par­tij voor de Die­ren zien met twee mobie­le tui­nen, waar­bij bezoe­kers ook kun­nen erva­ren wat groen kan doen op deze plek. Bij deze twee pop-up tui­nen kun­nen voor­bij­gan­gers een oproep aan de gemeen­te ach­ter­la­ten om de Gro­te Markt­straat als­nog te ver­groe­nen. De par­tij deelt bio­lo­gi­sche bij­en­zaad­jes uit die men­sen in hun eigen tuin kun­nen plan­ten, wat ook bij­draagt aan ver­groe­ning van de omge­ving.
Bron: dichtbij.nl