De voor­de­len van een groen­dak op een rij

Ther­mi­sche iso­la­tie

Groen­da­ken heb­ben een iso­le­ren­de wer­king waar­door het in huis in de win­ter war­mer blijft en in de zomer koe­ler. Zelfs bij extre­me tem­pe­ra­tu­ren zor­gen groen­da­ken voor ver­be­ter­de kli­maat­re­ge­ling. Dit bespaart kos­ten en heeft een posi­tie­ve invloed op het kli­maat­pro­bleem.
Geluids­iso­la­tie
Groen­da­ken ver­min­de­ren de hoe­veel­heid geluid die ver­voerd wordt via de mate­ri­a­len waar­mee een tra­di­ti­o­neel dak is opge­bouwd. Het biedt dus een extra geluids­iso­la­tie, voor­al inte­res­sant voor gebou­wen in druk­ke ste­de­lij­ke gebie­den en langs snel­we­gen.
Gun­stig voor de gezond­heid
Het natuur­lijk uit­zicht van groen­da­ken werkt rust­ge­vend, stress­ver­la­gend en pro­duc­ti­vi­teit­ver­ho­gend. Het maakt men­sen gezon­der, geluk­ki­ger, cre­a­tie­ver en meer ont­span­nen. Groen­da­ken wer­ken lucht­zui­ve­rend voor onzicht­ba­re lucht­pol­len en stof­deel­tjes. Het groen haalt fijn­stof uit de lucht en neemt 10 tot 20 % van het stof en de scha­de­lij­ke bestand­de­len op.
Esthe­tiek
Groen­da­ken zijn mooi en ver­oor­za­ken de vor­ming van natuur­lij­ke aro­ma­ti­sche geu­ren. Er zijn maar wei­nig men­sen die hun tuin vol­gooi­en met grijs beton. Waar­om dan het dak waar­over je uit­kijkt grauw en grijs laten, ter­wijl je ook een mooi groen uit­zicht kan heb­ben?
Levens­ruim­te
Groen­da­ken maken meer­vou­dig gebruik van de ruim­te moge­lijk. Daken kun­nen inge­zet wor­den voor recre­a­tief gebruik.
Eco­no­mi­sche voor­de­len
Min­der ener­gie­kos­ten Groen­da­ken heb­ben een warm­te-iso­le­rend effect, waar­door het bin­nens­huis in de zomer koe­ler en in de win­ter war­mer blijft. Door deze ther­mi­sche iso­la­tie kan er in gebou­wen flink bespaart wor­den op ver­war­men en koe­len.
Lan­ge­re levens­duur dak
De onder­lig­gen­de dak­be­dek­king wordt beschermt tegen UV-stra­ling, extre­me tem­pe­ra­tu­ren, tem­pe­ra­tuur­wis­se­lin­gen en hagel­ste­nen. Groen­da­ken zijn daar­door min­der snel aan ver­van­ging toe en heb­ben dus een lan­ge­re levens­duur.
Ver­ho­ging vast­goed­waar­de
Groen­da­ken bie­den een hoge­re return on invest­ment bij vast­goed­in­ves­te­rin­gen: ze ver­ho­gen de waar­de van het gebouw zelf en van de omrin­gen­de gebou­wen Groen­da­ken komen in aan­mer­king voor sub­si­dies Groen­da­ken heb­ben een groot aan­tal maat­schap­pe­lij­ke voor­de­len. In Bel­gie stel­len nage­noeg alle gemeen­ten dan ook sub­si­dies beschik­baar voor gebouw­ei­ge­na­ren die een groen­dak wil­len laten aan­leg­gen. Inmid­dels heb­ben ook een aan­tal Neder­land­se gemeen­ten dit goe­de voor­beeld gevolgd. De ver­wach­ting is dat dit aan­tal in de nabije toe­komst alleen maar zal groei­en. Groen­da­ken komen in aan­mer­king voor fis­ca­le rege­lin­gen Naast sub­si­die­re­ge­lin­gen bij een aan­tal gemeen­ten, bestaan er ook twee fis­ca­le rege­lin­gen voor onder­ne­mers waar­voor groen­da­ken in aan­mer­king komen: de MIA en de Vamil. De MIA en Vamil zijn bedoeld voor onder­ne­mers die inves­te­ren in, spe­ci­fie­ke op de Mili­eulijst genoem­de, mili­eu­vrien­de­lij­ke tech­nie­ken of appa­ra­tuur voor hun onder­ne­ming, zoals groen­da­ken. Onder­ne­mers die bewust bezig zijn met hun leef­om­ge­ving kun­nen door de MIA en Vamil een groot finan­ci­eel voor­deel beha­len.
Pro­duc­tie­ve­re werk­ne­mers
Groen­da­ken maken men­sen gezon­der, geluk­ki­ger, cre­a­tie­ver en meer ont­span­nen. Het natuur­lijk uit­zicht van groen­da­ken werkt rust­ge­vend, stress­ver­la­gend en uit­ein­de­lijk pro­duc­ti­vi­teit­ver­ho­gend.
Ver­be­te­ring water­be­heer
 •  Water­op­na­me: Groen­da­ken kun­nen meer dan 50% van het regen­wa­ter opne­men en via ver­dam­ping weer afge­ven aan de atmos­feer. Hier­door wor­den het rio­le­rings­stel­sel en de water­zui­ve­rings­be­drij­ven ont­last.
 • Ver­traag­de water­af­voer: De door kli­maat­ver­an­de­ring steeds vaker voor­ko­men­de stort­bui­en zijn voor­al in het wes­ten van ons land een groot pro­bleem. De water­af­voer­sys­te­men en rio­len kun­nen de gro­te hoe­veel­he­den water niet aan. Groen­da­ken ver­tra­gen de afvoer van water tij­dens deze hevi­ge stort­bui­en, waar nor­ma­le daken het hemel­wa­ter onmid­del­lijk afvoe­ren.
 • Water­zui­ve­ring door beplan­ting: Groen­da­ken fil­te­ren het regen­wa­ter voor­dat het de afvoer bereikt. Ener­zijds ont­last ook dit de water­zui­ve­rings­be­drij­ven. Ander­zijds kan dit water wan­neer het ter plek­ke opge­van­gen wordt inge­zet wor­den voor ande­re doel­ein­den dan voor gebruik als drink­wa­ter, bij­voor­beeld bij schoon­ma­ken, het door­spoe­len van het toi­e­let en in (vaat)wasmachines: het zoge­naam­de grij­ze cir­cuit.

Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving

 • Groen­da­ken bie­den in tij­den van ver­ste­de­lij­king ver­van­gen­de levens­ruim­te voor plant, dier en mens. Groen­da­ken dra­gen bij tot de ver­ho­ging van de ver­schei­den­heid aan plant- en dier­soor­ten: meer bloe­men, vlin­ders en vogels.
 •  Groen­da­ken zien er mooi uit en ver­oor­za­ken de vor­ming van natuur­lij­ke aro­ma­ti­sche geu­ren Ver­be­te­ring kli­maat * Groen­da­ken com­pen­se­ren de CO2-uit­stoot, door­dat de plan­ten CO2 opne­men.
 • Door het rela­tief gro­te aan­deel ver­steen­de opper­vlak is het in ste­den altijd enke­le gra­den war­mer (het zoge­naam­de Urban Heat Island effect). Groen­da­ken gaan deze opwar­ming van ste­de­lij­ke omge­ving tegen. Ze ver­mij­den de warm­te­op­sta­pe­ling van vast­ge­hech­te dak­be­dek­king en warm­te­weer­kaat­sing.
 • Ook de ener­gie­be­spa­ring door de iso­le­ren­de wer­king van groen­da­ken heeft een posi­tie­ve invloed op het kli­maat. Gun­stig voor de gezond­heid Hoe meer groen­da­ken een ste­de­lij­ke omge­ving heeft, hoe gro­ter het effect zal zijn op het wel­zijn van bewo­ners.
 • Groen­da­ken ver­min­de­ren de hoe­veel­heid fijn­stof in de lucht. Een groen­dak werkt lucht­zui­ve­rend voor onzicht­ba­re lucht­pol­len en stof­deel­tjes. Het groen neemt 10 tot 20 % van het stof en de scha­de­lij­ke bestand­de­len op.
 • Het natuur­lijk uit­zicht van groen­da­ken werkt rust­ge­vend, stress­ver­la­gend en pro­duc­ti­vi­teit­ver­ho­gend. Het maakt men­sen gezon­der, geluk­ki­ger, cre­a­tie­ver en meer ont­span­nen.
 • Groen­da­ken maken ste­den aan­trek­ke­lij­ker.
 • Groen­da­ken ver­ho­gen de aan­trek­ke­lijk­heid van ste­den door­dat het aan­tal gro­te grij­ze opper­vlak­ten ver­min­derd wordt.

Bron: groendaken-nederland.nl