Michel Lin­ter­mans: klei­ne groe­ne aan­pas­sin­gen geven grijs gebied al enor­me boost

Michel Lin­ter­mans is de voor­zit­ter van Coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne dat als doel heeft om bedrij­vi­ge en groe­ne woon‑, werk- en leef­om­ge­ving rond­om het NS-sta­ti­on Deur­ne te ont­wik­ke­len en in stand te hou­den. De Groe­ne Stad sprak hem over zijn ini­ti­a­tief en de bij­dra­ge die groen levert aan het ver­be­te­ren van een leef­om­ge­ving.
U bent de voor­zit­ter van Coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne, kunt u kort uit­leg­gen wat de doel­stel­ling is van deze coö­pe­ra­tie?
‘Het doel van onze coö­pe­ra­tie is het gebied rond­om het NS-sta­ti­on, maar ook de rest van Deur­ne groe­ner en duur­za­mer te maken. Het uit­gangs­punt daar­bij zijn de 3 P’s: Peo­p­le, Pla­net, Pro­fit. Wij wil­len een ver­bin­ding leg­gen met de men­sen die in Deur­ne leven en die met de omge­ving Deur­ne te maken heb­ben. Eind 2013 ben ik begon­nen met de gedach­te het sta­ti­on van Deur­ne groe­ner en duur­za­mer te maken. Het was een grijs sta­ti­on waar wei­nig aan gedaan werd. In gro­te ste­den zoals Den Haag of Utrecht wor­den sta­ti­ons en sta­ti­ons­plei­nen mooi­er en groe­ner gemaakt door de gemeen­te, maar in Deur­ne werd er wei­nig onder­no­men op dit gebied. Ik vond dat daar ver­an­de­ring in moest komen. Met dit plan wil­de ik voor elkaar krij­gen dat het sta­ti­on aan­trek­ke­lij­ker zou wor­den gemaakt. Ik ben toen begon­nen met het ophan­gen van gro­te foto’s op een trans­for­ma­tor­huis­je, maar dit is lang­zaam uit­ge­groeid naar iets veel gro­ters. Door klei­ne din­gen zoals het ophan­gen van een paar bloem­bak­ken kun je een grijs gebied al zo’n boost geven…’
Wat maakt uw pro­ject uniek in ver­ge­lij­king met ande­re groen­pro­jec­ten?
‘Dit pro­ject is begon­nen door­dat ik als inwo­ner vond dat er iets gedaan moest wor­den aan deze stad. Ik ben klein begon­nen, maar het werd al snel een stuk gro­ter waar­bij ande­re men­sen ook steeds enthou­si­as­ter en posi­tie­ver wer­den over het pro­ject. De inwo­ners van Deur­ne zagen dat klei­ne aan­pas­sin­gen de stad leef­baar­der en groe­ner maak­ten.
Wat ver­der uniek is aan dit pro­ject is dat de men­sen die hier­aan mee­wer­ken aller­lei leef­tij­den en ach­ter­gron­den heb­ben. Zo is bij­voor­beeld de GGZ erbij betrok­ken. Hier­door kun­nen men­sen met psy­chi­sche klach­ten, die terug pro­be­ren te komen in de samen­le­ving, een bij­dra­ge leve­ren. Het biedt ze een nieu­we kans. Daar­naast wer­ken wij samen met de Otham­rus Rijt­ven Orga­ni­sa­tie, het ORO. Dit is een orga­ni­sa­tie die zorg en onder­steu­ning biedt aan men­sen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king. Ver­der zijn ook een basis­school en mid­del­ba­re school in Deur­ne onder­deel gewor­den van dit pro­ject. Zo is er lang­zaam­aan een diver­se groep men­sen ont­staan die maar één doel voor ogen heb­ben: de leef­baar­heid van de stad ver­be­te­ren.’
Waar­om vindt u het van belang om de omge­ving van het NS-sta­ti­on in Deur­ne te ver­groe­nen?
‘Het maakt een stad leef­baar­der en aan­trek­ke­lij­ker. Men­sen zijn geluk­ki­ger als zij groen en bloe­men zien in plaats van een grij­ze stad. Zij voe­len zich vei­li­ger. In onze plan­nen is groen­voor­zie­ning een van de speer­pun­ten en wij wil­len daar nog ver­der op inzet­ten. Dat wordt moge­lijk door­dat er recen­te­lijk een aan­tal part­ners zijn aan­ge­slo­ten die voor­na­me­lijk gaan bij­dra­gen aan het plaat­sen en onder­hou­den van groe­ne pro­jec­ten in Deur­ne. Een voor­beeld daar­van is de vlin­der­struik die recen­te­lijk is geplaatst.’
Op wat manie­ren pro­beert de coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park part­ners te vin­den die hier­aan mee wil­len wer­ken?
‘Op aller­lei manie­ren pro­be­ren wij part­ners te vin­den die mee wil­len wer­ken aan ons doel. Finan­ci­eel gezien, maar ook let­ter­lijk mee wil­len wer­ken aan deze pro­jec­ten en het onder­houd ervan. Op ver­schil­len­de manie­ren komen wij met deze part­ners in aan­ra­king. Door mid­del van onze Facebook pagi­na pro­be­ren we dat voor elkaar te krij­gen, maar ook via onze web­si­te en Twit­ter. Het belang­rijk­ste mid­del blijft ech­ter de mond-op-mond recla­me om dit te rea­li­se­ren. We heb­ben het geluk dat men­sen en bedrij­ven zich steeds vaker zelf aan­mel­den en betrok­ken wil­len zijn bij deze coö­pe­ra­tie. Het is een win-win situ­a­tie voor inwo­ners en bedrij­ven. Bedrij­ven zijn gebaat bij een groe­ne­re en aan­trek­ke­lij­ke­re stad. Het is het visi­te­kaart­je voor de bedrij­ven die geves­tigd zijn in Deur­ne. Voor hen wordt het aan­trek­ke­lij­ker om zich in Deur­ne te ves­ti­gen ter­wijl inwo­ners in een mooi­e­re en groe­ne­re stad leven.’
‘Toen ik van start ging met mijn pro­ject heb ik de NS en Pro­rail bena­derd om een samen­wer­king aan te gaan. Daar was toen nog wei­nig belang­stel­ling voor. Een pro­ject­lei­der bij de gemeen­te wil­de ech­ter wel mee­wer­ken en daar ben ik een samen­wer­king mee aan­ge­gaan. Geza­men­lijk heb­ben wij aller­lei plan­nen uit­ge­werkt. Eind 2014 heb­ben wij toen met een aan­tal men­sen deze coö­pe­ra­tie opge­zet om het sta­ti­on, maar ook de rest van Deur­ne, aan­trek­ke­lij­ker te maken. Dit wordt gedaan door aller­lei acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren waar­bij wordt gewerkt aan het groen­on­der­houd door men­sen die in Deur­ne wonen of wer­ken.’
Kunt u con­cre­te voor­beel­den geven waar­bij groen gezorgd heeft voor een duur­za­me­re en aan­trek­ke­lij­ke­re omge­ving?
‘Voor­dat wij begon­nen met coö­pe­ra­tie Sta­ti­ons­park Deur­ne was het een gebied met een grij­ze en troos­te­lo­ze uit­stra­ling, met veel leeg­staan­de fabrieks­pan­den. Toen die een paar jaar gele­den wer­den afge­bro­ken zijn wij met­een met het gebied aan de slag gegaan. Zo werd er een pad aan­ge­legd waar­door men nu gemak­ke­lij­ker van de ene kant naar de ande­re kant van de stad kan fiet­sen. Langs dit fiets­pad wer­den wei­de­bloe­men inge­zaaid. Daar­naast zijn in de rest van de stad door onze coö­pe­ra­tie hortensia’s aan­ge­plant en is er bij­voor­beeld een mobie­le moes­tuin ont­wik­keld.’
U heeft al behoor­lijk wat bereikt op het gebied van groen­voor­zie­ning. Wat zijn uw toe­komst­plan­nen om Deur­ne nog groe­ner te krij­gen?
‘Op dit moment zijn wij bezig met een pro­ject waar­bij we nog meer wei­de­bloe­men gaan inzaai­en langs het sta­ti­on. Dit doen wij in samen­wer­king met de Vlin­der­stich­ting en de Bra­bant­se Mili­eu Fede­ra­tie (BMF). Daar­naast zijn wij bezig om het meu­bi­lair op het sta­ti­on te ver­nieu­wen en wil­len wij het sta­ti­ons­ge­bouw zelf ver­groe­nen door mid­del van een groe­ne gevel. Dit is nog steeds een plek waar wij veel moge­lijk­he­den zien op het gebied van groen­voor­zie­ning. Daar­naast wordt er van­uit onze coö­pe­ra­tie een onder­zoek gedaan door de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen om te zien in hoe­ver­re onze casus toe te pas­sen is op ande­re ste­den.’