Til­burg ver­vangt niet-vita­le bomen

Til­burg inves­teert de komen­de jaren extra in groen. De gemeen­te trekt daar in de peri­o­de 2016–2018 2,8 mil­joen euro voor uit. Bomen die in slech­te con­di­tie zijn, wor­den ver­van­gen. Tot en met 2018 maken 900 bomen plaats voor vita­le exem­pla­ren. Door het ver­van­gen van bomen neemt de kwa­li­teit van het groen in de stad toe. […]

Meer bloe­men in ber­men Til­burg

In de ber­men langs een aan­tal wegen in Til­burg wor­den bloe­men gezaaid die inte­res­sant zijn voor bij­en en ande­re insec­ten. Langs het fiets­pad het Bels Lijn­tje is een bij­en­lint aan­ge­legd in 2015. Ter hoog­te van de wijk de Blaak bloei­en nu onder meer tul­pen en cro­cus­sen. Voor de nieu­we aan­plant heeft de gemeen­te sub­si­die ont­van­gen […]

E‑nature in Til­burg op zoek naar de cul­tuur van de natuur

De natuur inspi­reert. Komen­de len­te zal Nat­Lab onder­deel zijn van E‑nature, een eve­ne­ment dat gaat over de cul­tuur van de natuur. Er zul­len vele expo­si­ties, films en the­a­ter­voor­stel­lin­gen zijn om de cul­tuur van de natuur te laten zien. Aan­staan­de vrij­dag wordt E‑nature geo­pend door de Eind­ho­ven­se cul­tuur­wet­hou­der Mary-Ann Schreurs. Tij­dens dit offi­cie­le moment vindt ook […]

Til­burg gaat het spoor in de Voe­ren­daal­straat ver­groe­nen

De gemeen­te brengt meer vari­a­tie aan in de groen­strook langs het spoor bij de Voe­ren­daal­straat. De werk­zaam­he­den star­ten 11 april en duren een week. Het gebied krijgt bos­plant­soen, meer­stam­mi­ge hees­ters en in het ‘rui­ge’ gazon komt een wan­del­pad. Het groen zorgt voor meer afwis­se­ling en een fraai­er straat­beeld. Ver­schil­len­de soor­ten bomen en strui­ken ver­gro­ten ook […]

Nieuw ketel­huis in Til­burg staat in teken van natuur

Het ver­la­ten ketel­huis op het ter­rein van het voor­ma­li­ge zie­ken­huis St.-Elisabeth wordt de komen­de jaren omge­vormd tot inloop­cen­trum voor Park Randen­broek en het beekdal.Het bak­ste­nen gebouw met de mar­kan­te gemet­sel­de schoor­steen aan de Hei­li­gen­ber­ger­weg wordt het komen­de jaar omge­bouwd en geschikt gemaakt voor ver­schil­len­de (publieks)functies. Het moet een plek voor de stad en de buurt […]

‘t Schon­ste Strò­tje van Til­burg

In 2014 is het idee ont­staan om de gezel­li­ge maar rede­lijk grij­ze bin­nen­stad van Til­burg op te fleu­ren en te ver­groe­nen door bewo­ners uit te dagen zelf aan de slag te gaan. Met gevel-tegel­­tuin­­tjes, bal­kon­bak­ken, ver­ti­ca­le (pluk)tuintjes, stads­land­bouw, mos­graf­fit­ti en gue­r­il­la gar­de­ning. Samen met hun buren, dan is het effect en de zicht­baar­heid het grootst. […]

‘Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd door Til­burg­se kin­de­ren

Een groep kin­de­ren van basis­school Arm­hoef­se Akker en uit de wijk Jeru­za­lem mocht vrij­dag plan­ten­vak­ken inzaai­en in een nieu­we strook plan­ten­vak­ken aan de Meij­e­rij­baan in Til­burg. Op ini­ti­a­tief van het Bra­bants Land­schap zijn op een strook van hon­derd meter zes vak­ken met teel­aar­de voor het pro­ject ‘de Groe­ne Snel­weg’ aan­ge­legd. “Het doel is om meer […]

Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’

Het nieu­we school­plein van Basis­school De Cocon in Til­burg wordt van­daag geo­pend door wet­hou­der Marie­ke Moor­man. Om dat te vie­ren, plant de wet­hou­der tij­dens de ope­ning samen met de kin­de­ren van de school ook met­een een boom.Het plan­ten van de boom bij De Cocon is met­een de start van de uit­voe­ring van het pro­ject ’Bomen […]

Eer­ste gemeen­te­ge­bouw in Til­burg van groen dak voor­zien

Het eer­ste gemeen­te­ge­bouw van Til­burg heeft een groen dak. Sinds vori­ge week groeit er op het stads­kan­toor 1 Sedum. Mili­eu­wet­hou­der Marie­ke Moor­man laat weten dat het mis­schien het eer­ste gemeen­te­ge­bouw is, maar wat haar betreft zeker niet het laat­ste. Het dak van het gemeen­te­ge­bouw is ove­ri­gens niet het eer­ste groe­ne dak van Til­burg. Het dak […]

Sub­si­die voor groe­ne bin­nen­stad in Til­burg

De gemeen­te Til­burg heeft € 150.000 sub­si­die ont­van­gen van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) voor het groen­ont­werp van de bin­nen­stad. Het minis­te­rie heeft van­uit de Wet ste­de­lij­ke ver­nieu­wing de doel­stel­ling om meer bewo­ners bij het ver­groe­nen van de stad te betrek­ken. De aan­pak die de gemeen­te Til­burg heeft gevolgd voor de ver­groe­ning […]