Til­burg gaat het spoor in de Voe­ren­daal­straat ver­groe­nen

De gemeen­te brengt meer vari­a­tie aan in de groen­strook langs het spoor bij de Voe­ren­daal­straat. De werk­zaam­he­den star­ten 11 april en duren een week.
Het gebied krijgt bos­plant­soen, meer­stam­mi­ge hees­ters en in het ‘rui­ge’ gazon komt een wan­del­pad. Het groen zorgt voor meer afwis­se­ling en een fraai­er straat­beeld. Ver­schil­len­de soor­ten bomen en strui­ken ver­gro­ten ook de bio­di­ver­si­teit.
Kans­rijk
De spoor­lijn door Til­burg is een ‘kans­rij­ke ver­bin­dings­zo­ne’ voor ste­de­lij­ke natuur. De maat­re­ge­len in de Voe­ren­daal­straat zijn onder­deel van de aan­pas­sin­gen voor deze ver­bin­ding. Het bos­plant­soen trekt waar­schijn­lijk vogels en insec­ten aan. De hees­ters heb­ben ook sier­waar­de. In de straat staan nu al krui­den en ver­schil­len­de soor­ten bomen.
Bron: tilburg.nl