‘t Schon­ste Strò­tje van Til­burg

In 2014 is het idee ont­staan om de gezel­li­ge maar rede­lijk grij­ze bin­nen­stad van Til­burg op te fleu­ren en te ver­groe­nen door bewo­ners uit te dagen zelf aan de slag te gaan. Met gevel-tegel­tuin­tjes, bal­kon­bak­ken, ver­ti­ca­le (pluk)tuintjes, stads­land­bouw, mos­graf­fit­ti en gue­r­il­la gar­de­ning. Samen met hun buren, dan is het effect en de zicht­baar­heid het grootst.

Tevens is dit goed voor de bio-diver­si­teit en soci­a­le cohe­sie én zorgt ook voor vei­li­ge­re en schon­ste­re stra­ten. Het heeft edu­ca­tie­ve ele­men­ten en levert een bij­dra­ge aan de uit­stra­ling van de stad. Bewo­ners die zelf niet fysiek aan de slag kun­nen wor­den gehol­pen door­dat de soci­a­le werk­plaats ook betrok­ken is met hun inzet.

Met een mooie Tool­kit met inhoud voor de kar­trek­kers in de straat en de ver­kie­zing met prij­zen moti­ve­ren we zoveel moge­lijk (Til)burgers om een bij­dra­ge te leve­ren aan mooi­e­re en groe­ne­re straat­jes, plei­nen en flats.
 
Bron: Ste­den in tran­si­tie