Sub­si­die voor groe­ne bin­nen­stad in Til­burg

De gemeen­te Til­burg heeft € 150.000 sub­si­die ont­van­gen van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) voor het groen­ont­werp van de bin­nen­stad.
Het minis­te­rie heeft van­uit de Wet ste­de­lij­ke ver­nieu­wing de doel­stel­ling om meer bewo­ners bij het ver­groe­nen van de stad te betrek­ken. De aan­pak die de gemeen­te Til­burg heeft gevolgd voor de ver­groe­ning van de bin­nen­stad door het betrek­ken van bewo­ners en onder­ne­mers door mid­del van gevel­tui­nen, gevel­bak­ken en bak­ken op straat krijgt dan ook veel waar­de­ring van het minis­te­rie.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel
Lees hier de pers­be­rich­ten van Til­burg

Ook inte­res­sant:
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, beleid, open­baar groen

Bron:
Info Til­burgGemeen­te Til­burg