Til­burg ver­vangt niet-vita­le bomen

Til­burg inves­teert de komen­de jaren extra in groen. De gemeen­te trekt daar in de peri­o­de 2016–2018 2,8 mil­joen euro voor uit. Bomen die in slech­te con­di­tie zijn, wor­den ver­van­gen.
Tot en met 2018 maken 900 bomen plaats voor vita­le exem­pla­ren. Door het ver­van­gen van bomen neemt de kwa­li­teit van het groen in de stad toe. In 2015 is een inven­ta­ri­sa­tie gemaakt van alle 90 dui­zend bomen in het open­baar gebied. Daar­uit blijkt dat 1 pro­cent van alle bomen van slech­te kwa­li­teit is en dus ver­van­gen moet wor­den. Om de werk­zaam­he­den uit te voe­ren, vraagt de gemeen­te per wijk een omge­vings­ver­gun­ning aan. Bij monu­men­ta­le bomen die ver­van­gen moe­ten wor­den, wordt een omge­vings­ver­gun­ning per boom aan­ge­vraagd.
Op deze kaart staat waar bomen her­plant wor­den en in wel­ke gebie­den een kap­ver­gun­ning is aan­ge­vraagd.
Duur­zaam
Bomen die ver­van­gen wor­den, staan in Til­burg-Noord, Ber­kel-Enschot, Uden­hout, West en Oude Stad. De gemeen­te ver­vangt geen bomen in stra­ten die de komen­de jaren opnieuw wor­den inge­richt. De bomen in deze stra­ten wor­den ver­van­gen tij­dens de her­in­rich­ting. In de mees­te situ­a­ties wor­den de bomen ver­van­gen door een exem­plaar van dezelf­de soort. Soms kan dit niet. Dan wordt beke­ken wel­ke boom past bij de situ­a­tie. Hier­bij houdt de gemeen­te reke­ning met de bio­di­ver­si­teit in de wijk. Alle nieu­we bomen zijn duur­zaam en mili­eu­vrien­de­lijk gekweekt. Het plan voor de nieu­we bomen heeft de gemeen­te afge­stemd met de stich­ting Stads­bo­men.
Uit­voe­ring
De aan­ne­mer start half sep­tem­ber met de voor­be­rei­din­gen. Die bestaat uit het uit­voe­ren van een onder­zoek van de hui­di­ge groei­plaats. Daar­na wor­den de slech­te bomen gekapt, ver­vol­gens kun­nen de nieu­we geplant wor­den. De werk­zaam­he­den wor­den zorg­vul­dig uit­ge­voerd. Ande­re bomen die in de omge­ving wor­den goed beschermd tij­dens de werk­zaam­he­den. De aan­ne­mer infor­meert de omwo­nen­den.
Bron: tilburg.nl