Inves­te­ren in groen: waar­de­wij­zer helpt kie­zen

De Groen­waar­de­wij­zer, uit te teke­nen op een bier­vilt­je, laat bedrij­ven in één oog­op­slag zien hoe zij in 6 stap­pen kun­nen bepa­len of een inves­te­ring in groen voor hen een eco­no­mi­sche motor kan zijn. In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maat­schap­pe­lijk trends en ach­ter­een­vol­gens de ver­dien­mo­del­len en inves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den er zijn. Een […]

Green Deal Groe­ne Daken wordt 10 sep­tem­ber onder­te­kend

Op 10 sep­tem­ber wordt tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag in Gro­nin­gen de Green Deal Groe­ne Daken onder­te­kend door staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken, Erik Steeg­man, direc­teur Leven op Daken, Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en enke­le ande­ren. Groe­ne daken bie­den voor­de­len en kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. De Green Deal Groe­ne Daken […]

Natuur­vi­sie kabi­net: natuur bescher­men mét de samen­le­ving

Op 11 april ver­scheen de Rijks­na­tuur­vi­sie 2014 ‘Natuur­lijk ver­der’. In de natuur­vi­sie beschrijft de Rijks­over­heid in gro­te lij­nen het natuur­be­leid voor de komen­de 15 tot 20 jaar. Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma, ver­ant­woor­de­lijk voor het natuur­be­leid, ver­an­kert met dit stuk haar visie dat natuur ‘mid­den in de samen­le­ving thuis hoort’. Een omslag in het den­ken dus: van natuur […]

Amster­dam gaat TEEB Stad metho­de gebrui­ken voor groen­pro­jec­ten

De gemeen­te Amster­dam gaat de TEEB Stad metho­de voor groen­pro­jec­ten toe­pas­sen bij of voor­af­gaand aan de begro­ting van 2014. Dit naar aan­lei­ding van een onlangs inge­dien­de motie van de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam. De par­tij wil name­lijk dat niet alleen de kos­ten van groen, maar ook de baten daar­van vol­gend jaar in de begro­ting […]

TEEB Stad: meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld

Wan­neer baten het uit­gangs­punt vor­men bij gebieds­ont­wik­ke­ling levert dat meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld, bear­gu­men­teer­de Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos tij­dens de work­shop TEEB Stad (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. De work­shop TEEB Stad werd geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van […]

Groen Loont met TEEB Stad

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Work­shop TEEB Stad tij­dens de Groe­ne Och­tend op Dag van de Open­ba­re Ruim­te

Op woens­dag 10 okto­ber wordt op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te de Groe­ne Och­tend geor­ga­ni­seerd. Het pro­gram­ma staat dit jaar in het teken van de stu­die TEEB Stad. TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty, dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bio­di­ver­si­teit en eco­sys­teem­dien­sten. Onder­zoek laat zien dat […]

Samen­wer­king TEEB Stad en Groen Loont!

Reke­nen en ver­die­nen met de baten van groen TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty en is een inter­na­ti­o­naal samen­wer­kings­ver­band. Neder­land doet hier­aan mee met het lan­de­lij­ke pro­gram­ma TEEB NL, waar­van TEEB Stad weer een onder­deel is. “TEEB Stad is met de ont­wik­ke­ling van een prak­tisch toe­pas­baar reken­in­stru­ment een ver­volg op de bewust­wor­ding […]

Uit­ge­breid aan­dacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G maga­zi­ne

Het tijd­schrift B&G besteedt in haar maart/april num­mer uit­ge­breid aan­dacht aan de kos­ten en baten van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving. In het arti­kel licht Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur Open­ba­re Ruim­te bij de gemeen­te Apel­doorn,  de metho­de TEEB Stad toe. Deze metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten?, hoe hoog […]