Berichten

De Groenwaardewijzer, uit te tekenen op een bierviltje, laat bedrijven in één oogopslag zien hoe zij in 6 stappen kunnen bepalen of een investering in groen voor hen een economische motor kan zijn.
In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maatschappelijk trends en achtereenvolgens de verdienmodellen en investeringsmogelijkheden er zijn. Een vervolgvraag (stap 3) is welke diensten groen kan bieden, gevolgd door (stap 4) hoe deze diensten worden gewaardeerd en (stap 5) wie de profiterende partijen zijn, ofwel (stap 1) wat de verdienmogelijkheden zijn.

Onderbouwing bij communicatie

In de brochure Wijzer met groen in de stad van LEI Wageningen UR, tevens ontwerper van de Groenwaardewijzer, wordt dit proces -ook wel participatieproces genoemd, omdat de ondernemer vaak te maken heeft met anderen- verder toegelicht. De wijzer kan ondernemers niet alleen ondersteunen in het maken van een keuze, het kan ook als onderbouwing dienen in communicatie met bijvoorbeeld overheden.
Kortweg bevat de wijzer 3 onderdelen: een financiële afweging voor groeninvestering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een inventarisatie van de partijen voor wie groen ook meerwaarde kan opleveren.

Praktijkvoorbeelden

In genoemde brochure noemt LEI een aantal voorbeelden waarbij ondernemers in Almere, Hoogeveen, Oosterwolde en Zoetermeer in groen hebben geïnvesteerd. Uit veel van deze praktijkvoorbeelden zijn onderdelen te destilleren die ook in de Groenwaardewijzer terug komen. Twee voorbeelden: ‘zo is in alle vier de ‘groene praktijken’ sprake van een initiatiefnemer, die heeft bedacht dat het investeren in meer groen interessant kan zijn (stap 1 en 2 van de Groenwaardewijzer) en ‘er zijn verschillende (financiële) arrangementen gevormd in de verschillende gepresenteerde cases’ .

Trends en waarde

In de brochure wordt verder ingegaan op maatschappelijke trends (inzicht is ‘essentieel’ voor bereiken optimaal resultaat) en op de waarde van groen. Denk aan afnemend gemeentebudget, veranderende ruimtelijke regelgeving en veranderend koopgedrag. Ook wordt stilgestaan bij de waarde van groen en een aantal instrumenten die mkb en de groene sector ter beschikking staan betreffende investeringen.
 
 
Bron: Groen Kennisnet

Op 10 september wordt tijdens de Nationale Groendag in Groningen de Green Deal Groene Daken ondertekend door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, Erik Steegman, directeur Leven op Daken, Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG en enkele anderen. Groene daken bieden voordelen en kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. De Green Deal Groene Daken stimuleert het meer toepassen van groene daken. 

Ondanks het feit dat verschillende gemeenten subsidies geven voor de aanleg van begroeide gebruiksdaken, zien potentiële eigenaren nog te veel bezwaren om er in te investeren. Ze weten niet precies wat de voordelen zijn en sommige baten zoals de waterbuffering komen niet bij de investeerder terecht.

Benutten van kansen
Via een open proces zoeken bedrijven, overheden, financiële instellingen en kennisinstellingen samen naar het benutten van kansen. Zo ook tijdens haalbaarheidsgesprekken voor de Green Deal. Een aantal suggesties is naar voren gekomen, zoals korting op de rioolheffing, en/of de opstalverzekering of een onderling verdienmodel met een bank. Een zogenaamd Natural Capital Impact Bond. Met bijvoorbeeld de methodiek van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) worden de baten van het groene dak zichtbaar en eventueel verrekenbaar gemaakt. Doel van het gezamenlijke proces is ook om knelpunten omtrent groene daken te signaleren en adresseren. Zo wordt naast het maatschappelijk verdienmodel samen gewerkt aan een stimulerende context voor het toepassen van groene daken.

Pilots
De voorstellen voor het maatschappelijk verdienmodel worden uitgewerkt en getoetst met behulp van pilots. Deze pilots worden in de loop van het traject gezamenlijk vastgesteld. Het kan gaan om koopwoningen, een kantoor, een ziekenhuis of bijvoorbeeld huurwoningen. De aanleg van de groene daken zelf valt buiten de scope van dit traject.

Op 11 april verscheen de Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’. In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 15 tot 20 jaar. Staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor het natuurbeleid, verankert met dit stuk haar visie dat natuur ‘midden in de samenleving thuis hoort’. Een omslag in het denken dus: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken mét de samenleving.
Groen komt gezondheid en welbevinden ten goede
In haar natuurvisie legt de staatssecretaris de nadruk op de vele positieve effecten van groen in de leefomgeving: groen zet aan tot bewegen (met een positief effect op de gezondheid en de sociale cohesie), groen levert koelte, groen absorbeert fijn stof, een groene omgeving is fijner om in te wonen én te werken. Dijksma geeft daarnaast aan vol te willen inzetten op het bevorderen en stimuleren van deze welzijnsbevorderende effecten van groen.
Biodiversiteit in de stad
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan belang te hechten aan een hoge biodiversiteit, dat wil zeggen een grote rijkdom aan verschillende levensvormen. De relatie tussen natuur, stad en omgeving staat hierbij centraal. Er komen steeds meer natuurlijke verbindingen tussen stad en platteland, waardoor planten en dieren gemakkelijker toegang tot de stad krijgen.
Economische waarde van groen
Tenslotte wil het Rijk zo veel mogelijk stimuleren dat gemeenten en provincies, bedrijven en maatschappelijke partners samen werk maken van groen in woon- en werkomgeving. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor TEEB-Stad, de app waarmee de economische waarde van groen uitgerekend kan worden en die daardoor uitermate geschikt is als basis voor gemeentelijke besluitvorming over groen.
 
Meer informatie? Lees hier de volledige Rijksnatuurvisie 2014 ‘Natuurlijk verder’

De gemeente Amsterdam gaat de TEEB Stad methode voor groenprojecten toepassen bij of voorafgaand aan de begroting van 2014.

Dit naar aanleiding van een onlangs ingediende motie van de Partij voor de Dieren, gemeenteraadsfractie Amsterdam. De partij wil namelijk dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten daarvan volgend jaar in de begroting worden opgenomen.

Waardevol
Nu lijkt het in de begroting onterecht alsof groen vooral geld kost en weinig oplevert, terwijl verschillende onderzoeken de laatste jaren hebben aangetoond hoe waardevol groen is voor (de inwoners van) een stad. Het lijkt echter vaak moeilijk om die baten in geld uit te drukken. Door middel van de TEEB Stad methode (The economics of ecosystems and biodiversity) kan de waarde van groen inzichtelijk worden gemaakt en worden gekwantificeerd. Amsterdam was deelnemer aan het project TEEB-stad; een initiatief van het Rijk en tien gemeenten.

Meer informatie over TEEB Stad »

Bron:
Partij voor de Dieren

 

Wanneer baten het uitgangspunt vormen bij gebiedsontwikkeling levert dat meer voordeel voor meer mensen voor minder geld, beargumenteerde Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos tijdens de workshop TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

De workshop TEEB Stad werd georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van groen, branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos en TEEB Stad.

Kwaliteitsverandering
Deelnemers aan de workshop in Houten speelden een batenspel dat inzichtelijk maakt hoe maatregelen leiden tot kwaliteitsveranderingen en baten. Open kaart spelen is in dit geval een passende uitdrukking die aangeeft dat juist door samenwerking de meeste baten te beredeneren zijn. “Een maatregel kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Verhoging van de grondwaterstand kan positief zijn voor natuur en biodiversiteit, maar hoe is dat voor de landbouw? Valt zo’n maatregel alleen goed bij natuurliefhebbers en recreanten of hebben boeren ook profijt? In sommige situaties misschien wel, in andere niet. Door mensen van buiten je eigen sector in de discussie te betrekken zie je minder snel gevolgen voor baathouders over het hoofd”, merkte een workshopdeelnemer op.

Baten berekenen 
Op het moment dat in een project alle baathouders in kaart zijn gebracht gaat het erom baten te berekenen. Een hulpmiddel daarbij is het in 2006 gepubliceerde kengetallenboek voor ecosysteembaten. “Baten worden zoveel mogelijk fysiek gemaakt en berekend in euro’s”, legde Kirchholtes uit. Hiervoor komen niet alleen grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in aanmerking maar ook kleinschalige initiatieven. “Op dit moment rekenen we aan de baten van een aantal stadslandbouwprojecten in Rotterdam en Tilburg”, vertelde Kirchholtes. “En voor het CROW hebben we kengetallen opgesteld waarmee duidelijk wordt wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert.”

Handvat in onderhandelingen
Kirchholtes illustreerde vervolgens met de case Almelo, een van de deelnemers aan het project TEEB Stad, hoe een gemeente in de praktijk met het batenbeginsel tot nieuwe verdienmodellen komt. Hoewel het planten van bomen in de binnenstad relatief duur is, kan Almelo met de batenberekeningen aantonen dat een dergelijke maatregel om de kwaliteit van het centrum te verbeteren verantwoord is en loont. Dat biedt de gemeente een handvat in de onderhandelingen met baathouders om te investeren in groen.

Over het project TEEB Stad is het boek Groen Loont met TEEB Stad verschenen. Dit boek is door staatssecretaris Bleker van het ministerie van EL&I aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie over TEEB Stad »

 

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

TEEB Stad

Maatschappelijke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten » [nieuwsbericht]

Kamerbrief over rapport TEEB Stad »

Publicatie Groen Loont met TEEB Stad »

TEEB Stad, handleiding bij het rekeninstrument voor de baten van natuur en watermaatregelen »

Boek Groen Loont met TEEB Stad opvragen »

Case Almelo: Sturen op ondergrondbaten in het planproces voor de Almelose binnenstad »

Case Rotterdam: De baten van meer natuur en water in Stadshavens Rotterdam »

– Korte samenvattingen van TEEB cases vindt u op: www.omgevingseconomie.nl. Hier vindt u onder meer de samenvattingen van andere cases.

TEEB Stad, iets voor uw gemeente of bedrijf?
– Wilt u de baten van natuur en water ook meenemen in het planproces van uw concrete case? Start met een batenwerksessie. We enthousiasmeren uw collega’s over het meenemen van natuur en waterbaten door het spelen van het ‘Batenspel’. Daarna laten we zien hoe baten zijn meegenomen in enkele best practise cases om vervolgens samen uw case te behandelen. U kunt uw case indienen bij de CoP TEEB-Stad via h.kuijpers@apeldoorn.nl (055-5801742) of u.kirchholtes@witteveenbos.nl (0627169791).

TEEB Gezondheid

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget » [nieuwsbericht]

TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »
 

Op woensdag 10 oktober wordt op de Dag van de Openbare Ruimte de Groene Ochtend georganiseerd. Het programma staat dit jaar in het teken van de studie TEEB Stad. TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Onderzoek laat zien dat groen en water vele baten opleveren, onder andere lagere zorgkosten, een hogere waarde van onroerend goed, besparing op energiekosten en vermindering van de kosten voor afvoer en zuivering van regenwater. Het doel van TEEB is om die maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in investeringskeuzes en besluitvorming rond ruimtelijke projecten.
In het project TEEB Stad ontwikkelde ingenieursbureau Witteveen+Bos een instrument waarmee zichtbaar wordt wanneer groen- en waterbaten ontstaan, hoe hoog de voordelen zijn en hoe baathouders betrokken kunnen worden als investeerder. In het project draait alles om redeneren, rekenen en verdienen.

Programma
Geïnteresseerden zijn 10 oktober a.s. vanaf 10:30  van harte welkom om een workshop over TEEB gratis bij te wonen.  Het programma bestaat uit:

Batenspel door Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos.
Met het batenspel van natuur en water maakt u kennis met de kern van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA): het maken van maatregel-kwaliteit-baatcombinaties (tritet). Diegene met de meeste tritetten wint. U wordt uitgedaagd tot samenwerken en het creatief zoeken naar baten buiten uw eigen sector.

Lezing over de toepassing van baten in het planproces door Ursula Kirchholtes van Witteveen+Bos.
Na een korte toelichting op het ontstaan van baten laten we u zien hoe gemeenten baten hebben toegepast bij het ontwerp, de verantwoording van de investering en de onderhandeling met investeerders. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de case Almelo.

Discussie over het toepassen van baten in de praktijk onder leiding van Dinand Ekkel, lector Natuurlijk Gezond Samen-leven bij hogeschool CAH Almere. In de discussie komen zaken aan bod als ontwerpen met groen, communiceren met baathouders, bewonersparticipatie, onderhandelen, bezuinigingen en beeldkwaliteit.

Doelgroep
De Dag van de Openbare Ruimte is het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer.
De workshop TEEB is gericht op uitvoerders en beleidsmakers. Na afloop ontvangt iedere deelnemer het boek Groen Loont met TEEB Stad met daarin de resultaten van het project van het afgelopen jaar. Dit boek wordt door staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie aangeboden aan de Tweede Kamer. Maximaal 60 personen kunnen deelnemen aan deze workshop.

Registreren
Via www.dagvandeopenbareruimte.nl kunt u zich gratis registeren voor een toegangskaart voor de Dag van de Openbare Ruimte. U hoeft zich niet aan te melden voor de workshop.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De Groene Ochtend wordt georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van groen, Branchevereniging VHG en Plant Publicity Holland in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos en TEEB Stad.
 

 

 

 

 

 

Rekenen en verdienen met de baten van groen

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.”

Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.

Groen- en waterbaten
In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

Wethouder: ‘Resultaten TEEB worden gebruikt in besluitvorming’
Tijdens de presentatie van het magazine De Groene Stad gaf Prinsen aan dat groen en biodiversiteit belangrijk zijn voor de stad. “Bij ontwikkelingen en investeringen in en van de stad is vaak een juridische en financiële paragraaf toegevoegd. Daar hoort eigenlijk ook een groene paragraaf bij. Wat levert groen op de korte en lange termijn op? Daar hebben we cijfers voor nodig, een rekenmodel. De rekenmethode TEEB Stad en de resultaten daarvan willen we gebruiken in de besluitvorming in Apeldoorn en ik hoop dat dit model door vele andere Nederlandse gemeenten wordt opgepakt.”


Geen woonwijken zonder groen
Olaf Prinsen geeft verder aan geen woonwijken meer te willen ontwikkelen met te weinig groen.  “Dit levert problemen op, omdat er bijvoorbeeld geen speelplekken zijn voor de kinderen of vanwege de hoge temperaturen tijdens warme zomerdagen, zogenaamde hittestress. Wijken zonder groen brengen op de langere termijn meer kosten met zich mee. Je moet daarom de kosten en baten van groen al voorafgaand van het project in kaart brengen. Dan pas kun je verstandige beslissingen nemen.”

In het magazine leest u over TEEB Stad interviews met:
– Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn, over TEEB Stad algemeen
– Ursula Kirchholtes van ingenieursbedrijf Witteveen + Bos over het rekenmodel
– Maartje Scholten, projectleider bij de gemeente Delft over Groenblauw, een plan dat woningbouw, waterberging en de aanleg van groen combineert.

Activiteiten 2012 TEEB Stad en Groen Loont!
De activiteiten bestaan uit:
– Berichtgeving op de website www.degroenestad.nl
– Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
– Social media
– Perscommunicatie
– Magazine De Groene Stad – dat in 2012 vier keer verschijnt – zal uitgebreid bericht worden over de economische waarde van groen.
– Symposia en workshops

Publicatie met rekenmodellen
Nadat alle casussen zijn getoetst door het rekeninstrument wordt deze informatie gebundeld in een publicatie. Het doel is om aan de hand van deze informatie het rekeninstrument bekend te maken bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kennisorganisaties et cetera.

Participanten TEEB Stad
– Elf gemeenten (Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam en Zwolle)
– Twee ministeries (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ministerie van Infrastructuur en Milieu)
– Ingenieursbureau Witteveen+Bos
– Groen Loont (de participanten van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas).

Magazine opvragen »

Het tijdschrift B&G besteedt in haar maart/april nummer uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van groen in een stedelijke omgeving.

In het artikel licht Henk Kuijpers, strategisch adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Apeldoorn,  de methode TEEB Stad toe. Deze methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten?, hoe hoog zijn die baten?, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder?
Roel van Dijk, projectmanager De Groene Stad, wordt geïnterviewd over Groen Loont, de economische waarde van groen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de prijsvraag Entente Florale waar de deelnemende gemeenten worden uitgedaagd een project aan de jury voor te leggen dat in hun ogen een economische waarde vertegenwoordigt.

Het magazine B&G wordt uitgegeven door BNG, de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Download het artikel »