TEEB Stad: meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld

Wan­neer baten het uit­gangs­punt vor­men bij gebieds­ont­wik­ke­ling levert dat meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld, bear­gu­men­teer­de Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos tij­dens de work­shop TEEB Stad (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten.

De work­shop TEEB Stad werd geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van groen, bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Plant Publi­ci­ty Hol­land in samen­wer­king met inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos en TEEB Stad.

Kwa­li­teits­ver­an­de­ring
Deel­ne­mers aan de work­shop in Hou­ten speel­den een baten­spel dat inzich­te­lijk maakt hoe maat­re­ge­len lei­den tot kwa­li­teits­ver­an­de­rin­gen en baten. Open kaart spe­len is in dit geval een pas­sen­de uit­druk­king die aan­geeft dat juist door samen­wer­king de mees­te baten te bere­de­ne­ren zijn. “Een maat­re­gel kan soms ver­strek­ken­de gevol­gen heb­ben. Ver­ho­ging van de grond­wa­ter­stand kan posi­tief zijn voor natuur en bio­di­ver­si­teit, maar hoe is dat voor de land­bouw? Valt zo’n maat­re­gel alleen goed bij natuur­lief­heb­bers en recre­an­ten of heb­ben boe­ren ook pro­fijt? In som­mi­ge situ­a­ties mis­schien wel, in ande­re niet. Door men­sen van bui­ten je eigen sec­tor in de dis­cus­sie te betrek­ken zie je min­der snel gevol­gen voor baat­hou­ders over het hoofd”, merk­te een work­shop­deel­ne­mer op.

Baten bere­ke­nen 
Op het moment dat in een pro­ject alle baat­hou­ders in kaart zijn gebracht gaat het erom baten te bere­ke­nen. Een hulp­mid­del daar­bij is het in 2006 gepu­bli­ceer­de ken­ge­tal­len­boek voor eco­sys­teem­ba­ten. “Baten wor­den zoveel moge­lijk fysiek gemaakt en bere­kend in euro’s”, leg­de Kir­ch­hol­tes uit. Hier­voor komen niet alleen groot­scha­li­ge gebieds­ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten in aan­mer­king maar ook klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. “Op dit moment reke­nen we aan de baten van een aan­tal stads­land­bouw­pro­jec­ten in Rot­ter­dam en Til­burg”, ver­tel­de Kir­ch­hol­tes. “En voor het CROW heb­ben we ken­ge­tal­len opge­steld waar­mee dui­de­lijk wordt wat een goed beheer van de open­ba­re ruim­te ople­vert.”

Hand­vat in onder­han­de­lin­gen
Kir­ch­hol­tes illu­streer­de ver­vol­gens met de case Alme­lo, een van de deel­ne­mers aan het pro­ject TEEB Stad, hoe een gemeen­te in de prak­tijk met het baten­be­gin­sel tot nieu­we ver­dien­mo­del­len komt. Hoe­wel het plan­ten van bomen in de bin­nen­stad rela­tief duur is, kan Alme­lo met de baten­be­re­ke­nin­gen aan­to­nen dat een der­ge­lij­ke maat­re­gel om de kwa­li­teit van het cen­trum te ver­be­te­ren ver­ant­woord is en loont. Dat biedt de gemeen­te een hand­vat in de onder­han­de­lin­gen met baat­hou­ders om te inves­te­ren in groen.

Over het pro­ject TEEB Stad is het boek Groen Loont met TEEB Stad ver­sche­nen. Dit boek is door staats­se­cre­ta­ris Ble­ker van het minis­te­rie van EL&I aan­ge­bo­den aan de Twee­de Kamer. Klik hier voor meer infor­ma­tie over TEEB Stad »