Inves­te­ren in groen: waar­de­wij­zer helpt kie­zen

De Groen­waar­de­wij­zer, uit te teke­nen op een bier­vilt­je, laat bedrij­ven in één oog­op­slag zien hoe zij in 6 stap­pen kun­nen bepa­len of een inves­te­ring in groen voor hen een eco­no­mi­sche motor kan zijn.
In stap 0 tot en met 2 wordt bepaald wat de maat­schap­pe­lijk trends en ach­ter­een­vol­gens de ver­dien­mo­del­len en inves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den er zijn. Een ver­volg­vraag (stap 3) is wel­ke dien­sten groen kan bie­den, gevolgd door (stap 4) hoe deze dien­sten wor­den gewaar­deerd en (stap 5) wie de pro­fi­te­ren­de par­tij­en zijn, ofwel (stap 1) wat de ver­dien­mo­ge­lijk­he­den zijn.

Onder­bou­wing bij com­mu­ni­ca­tie

In de bro­chu­re Wij­zer met groen in de stad van LEI Wage­nin­gen UR, tevens ont­wer­per van de Groen­waar­de­wij­zer, wordt dit pro­ces ‑ook wel par­ti­ci­pa­tie­pro­ces genoemd, omdat de onder­ne­mer vaak te maken heeft met ande­ren- ver­der toe­ge­licht. De wij­zer kan onder­ne­mers niet alleen onder­steu­nen in het maken van een keu­ze, het kan ook als onder­bou­wing die­nen in com­mu­ni­ca­tie met bij­voor­beeld over­he­den.
Kort­weg bevat de wij­zer 3 onder­de­len: een finan­ci­ë­le afwe­ging voor groen­in­ves­te­ring, een maat­schap­pe­lij­ke kos­ten-baten­ana­ly­se en een inven­ta­ri­sa­tie van de par­tij­en voor wie groen ook meer­waar­de kan ople­ve­ren.

Prak­tijk­voor­beel­den

In genoem­de bro­chu­re noemt LEI een aan­tal voor­beel­den waar­bij onder­ne­mers in Alme­re, Hoo­ge­veen, Oos­ter­wol­de en Zoe­ter­meer in groen heb­ben geïn­ves­teerd. Uit veel van deze prak­tijk­voor­beel­den zijn onder­de­len te des­til­le­ren die ook in de Groen­waar­de­wij­zer terug komen. Twee voor­beel­den: ‘zo is in alle vier de ‘groe­ne prak­tij­ken’ spra­ke van een ini­ti­a­tief­ne­mer, die heeft bedacht dat het inves­te­ren in meer groen inte­res­sant kan zijn (stap 1 en 2 van de Groen­waar­de­wij­zer) en ‘er zijn ver­schil­len­de (finan­ci­ë­le) arran­ge­men­ten gevormd in de ver­schil­len­de gepre­sen­teer­de cases’ .

Trends en waar­de

In de bro­chu­re wordt ver­der inge­gaan op maat­schap­pe­lij­ke trends (inzicht is ‘essen­ti­eel’ voor berei­ken opti­maal resul­taat) en op de waar­de van groen. Denk aan afne­mend gemeen­te­bud­get, ver­an­de­ren­de ruim­te­lij­ke regel­ge­ving en ver­an­de­rend koop­ge­drag. Ook wordt stil­ge­staan bij de waar­de van groen en een aan­tal instru­men­ten die mkb en de groe­ne sec­tor ter beschik­king staan betref­fen­de inves­te­rin­gen.
 
 
Bron: Groen Ken­nis­net