Berichten

Meer groene daken in onze (groene) steden: dat is één van de speerpunten van De Groene Stad. Wij schreven dan ook al vaak en enthousiast over de vele voordelen die groene daken bieden. Eind 2014 is er door branchevereniging VHG een website gelanceerd waar alle informatie over groene daken, groene gevels en de verschillende subsidiemogelijkheden bij elkaar gezet is. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in dak- en gevelgroen of die misschien zelf wel een groen dak aan wil leggen.
Met de site wil VHG de meerwaarde van groene daken en gevels duidelijk maken aan diverse partijen in de sector: beleidsmakers, architecten, woningcorporaties, scholen, VvE’s en geïnteresseerde particuliere woningeigenaren. “Groene daken en gevels zijn nog niet standaard in Nederland” legt beleidsmedewerker Mario Geuze van VHG uit. “En dat terwijl de maatschappelijke en economische voordelen ervan zo groot zijn. Denk aan waterberging, vermindering van fijnstof en hittestress, meervoudig ruimtegebruik, energie- en kostbesparing, meer sociale cohesie en veiligheid en betere gezondheid.” Op de website vindt de bezoeker een overzicht van al deze voordelen, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing. Ter inspiratie zijn mooie voorbeelden uit de praktijk opgenomen.
Groene daken in uw gemeente?
De website Groen Boven Alles helpt je bovendien de weg te vinden in de vele stimuleringsmaatregelen die er inmiddels zijn in diverse gemeenten. Op de kaart van Nederland zijn alle stimuleringen in de vorm van subsidie of aantrekkelijke leenvoorwaarden weergegeven. Met één klik is direct aanvullende informatie toegankelijk gemaakt.
Wie na het bestuderen van alle informatie meer wil weten over de concrete mogelijkheden voor een groen dak of groene gevel, kan op de site zoeken naar een professionele dak- en gevelbegroener.

De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidie en giften. De overheid kan in langlopende contracten de rechten van natuur- en landschapsgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. In ruil voor de plicht het gebied te verzorgen, krijgt de beheerder dan het recht het gebied onder strikte voorwaarden uit te baten.

Dit staat vandaag in Dagblad Trouw.

Het plan voor de introductie van ‘moderne heerlijkheden’, waarmee wordt verwezen naar het Middeleeuwse economische systeem, is afkomstig van Gerben Smid en Tom Bade, van kennisinstituut Triple E.

Zij presenteren hun idee op korte termijn als voorstel aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, waar veel belangstelling bestaat voor deze alternatieve financiering.

Lees het volledige bericht »

De omgeving van Breda krijgt de komende jaren een groene, recreatieve impuls. Vanuit het Europese subsidieprogramma Interreg is ruim € 700.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en aanleg van recreatieve voorzieningen, het herstel van cultuurhistorie, waterberging en natuurontwikkeling in de Vierde Bergboezem en bij de Spinolaschans.

De Europese Interreg-subsidieregeling is bedoeld voor projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling waar partijen uit meerdere landen samenwerken. Tot 2014 werken Engelse, Franse, Belgische en Nederlandse partners via het project Floodcom aan de bestrijding van wateroverlast in combinatie met het multifunctioneel gebruik van waterbergingsgebieden. Vanuit Nederland nemen de gemeente Breda als partner deel, de provincie Noord-Brabant als associated partner en Dienst Landelijk Gebied als adviseur.
 
Meer recreatieve voorzieningen
De Interreg-subsidie biedt ruimte om in de Vierde Bergboezem meer recreatieve voorzieningen aan te leggen, zoals fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren. Bij de Spinolaschans worden cultuurhistorische elementen in ere hersteld in combinatie met waterberging.

Wateroverlast door klimaatverandering
De Vierde Bergboezem ligt dicht tegen de stad Breda, nabij woonwijk de Haagse Beemden. Het gebied is zo’n 280 hectare groot. Eerder al is de Vierde Bergboezem ingericht als waterbergingsgebied om Breda te wapenen tegen mogelijke wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.

De Spinolaschans ligt tussen Terheijden en Breda aan de rivier de Mark. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt vormt het ook nu nog een karakteristiek element in het landschap.

Bron:
Dienst Landelijk Gebied

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Particuliere huiseigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven kunnen nog tot uiterlijk 1 november 2014 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak in de gemeente Den Haag.

Dinsdag 12 oktober 2011 heeft het college van b&w dit besloten. De gemeente Den Haag moedigt de aanleg van groene daken aan. Groene daken zorgen ervoor dat er minder gestookt of gekoeld moet worden. Dat bespaart energie en zorgt voor minder CO2 uitstoot. 

12.000 vierkante meter groene daken
Er wordt veel gebruik gemaakt van de regeling. Tot nu toe is er voor 12.000 vierkante meter groen dak subsidie aangevraagd. 
 
Klimaatneutraal en duurzaam in 2040
Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn. Dit is een groene stad die bestand is tegen klimaatverandering en die opwarming van de aarde tegenhoudt. Een stad met een bloeiende economie en schone lucht. Als Hagenaars groene daken aanleggen, dragen ze bij aan de ontwikkeling van Den Haag als duurzame groene stad.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De subsidie die de gemeente Amsterdam dit jaar beschikbaar heeft gesteld voor groene daken en groene muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hiervoor beschikbaar was, is per 1 augustus 2011 nog ongeveer € 30.000,- over. Wie nog in aanmerking wil komen, moet dus snel een aanvraag indienen.

De subsidie voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s bedraagt € 50,- per m2 voor een groen dak en voor verticaal groen met een minimum oppervlakte van 40 m2. De subsidietoekenning dekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per subsidieaanvraag.

6500 m2 groen toegevoegd op daken
In 2011 zijn inmiddels 32 aanvragen ingediend. Daarmee wordt ongeveer 6500m2 groen toegevoegd aan het Amsterdamse daklandschap.

Subsidieplafond
Aanvragen voor subsidie worden behandeld in volgorde van ontvangst per post bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. Als het subsidieplafond is overschreden, kunnen aanvragen niet meer worden gehonoreerd en worden ze aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. Als ze ook volgend jaar niet kunnen worden gehonoreerd worden ze geweigerd.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 17 februari 2010 de subsidieverordening Groene Daken goedgekeurd.

Download hier het aanvraagformulier voor subsidie »

Bron:
Gemeente Amsterdam

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Bewoners van de Amsterdamse binnenstad kunnen zonder al te veel gedoe een groot aantal verschillende soorten daktuinen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ontwikkeling van zogenaamde ‘extensieve’ (niet betreedbare) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaanbare) daken geld worden aangevraagd bij het stadsdeel.

Op initiatief van GroenLinks is afgelopen maandag, samen met de PvdA en de SP, een amendement ingediend om de subsidie voor groene daken te verruimen, opdat meer daken voor subsidie in aanmerking komen. In 2009 werd nog maar weinig gebruik gemaakt van de subsidie. Onder andere door deze maatregel hoopt GroenLinks dat er meer bewoners gebruik van gaan maken en dat er dus meer groene daken komen.

Geen ruimte voor tuin
“Veel Amsterdammers hebben geen tuin en geen ruimte voor een tuin, maar op de daken is nog wel ruimte. Op deze manier krijgen bewoners er een tuin bij, vergroent de stad en het is nog goed voor het milieu ook!” aldus Fred Kramer.

 

Subsidiebedrag wordt verhoogd
Naast de verruiming van de typen daken, wordt het bedrag dat bewoners kunnen aanvragen hoger, mogen gesubsidieerde groene daken ook op schuine daken worden aangelegd en wordt een ondergrond die C02 afvangt extra gesubsidieerd.

Winst voor verblijfskwaliteit
Kramer: “De toename van het aantal groene daken is niet alleen winst als het gaat om de verblijfskwaliteit van de binnenstad, het draagt ook bij aan schonere lucht. De CO2 afvangende ondergrond draagt daarnaast bij aan het bestrijden van klimaatverandering”.

Bron:
Nieuws uit Amsterdam

 

 

Stadsdeel West van Amsterdam wil bewoners en ondernemers stimuleren om een groen dak aan te leggen en stelt daarvoor subsidie beschikbaar van 50% van de kosten.

Een groen dak zorgt voor een betere isolatie van het pand, waardoor in de zomer minder gekoeld hoeft te worden. Daarmee gaan uw energiekosten omlaag. Ook de kosten voor het onderhoud van het dak dalen, omdat de dakbedekking onder een groen dak ongeveer anderhalf tot twee keer langer meegaat. Daarnaast werkt een groen dak geluiddempend, zowel binnen als buiten.

Bijdrage aan een beter klimaat
Groene daken dragen bij aan een duurzame en gezonde stad. Ze vangen het regenwater op en voeren het vertraagd af, zodat het riool minder wordt belast als het hard regent. Door de verbeterde isolatie leveren ze een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Ook zorgen groene daken voor een betere luchtkwaliteit en een groenere stad, en trekken ze bijvoorbeeld vlinders aan. De biodiversiteit wordt hiermee dus bevorerd.

Subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een groen dak, met een maximum van € 50,- per m2. Alle informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn op de website van het stadsdeel, onder Wonen en leefomgeving te vinden »

Meer informatie over Groene daken en gevels is te vinden in de brochure Dak en Gevel Groen »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

 

Wethouder Marijke Vos (Openbare Ruimte en Groen) van de gemeente Amsterdam overhandigde op woensdag 21 april de eerste subsidie voor ‘Groene daken en groene muren’. De aanvrager kreeg de subsidie voor een daktuin op het terras van zijn woning.

Amsterdammers kunnen een bijdrage bij de gemeente aanvragen voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel met een minimumoppervlakte van 40 m². De gemeenteraad van Amsterdam heeft in februari de subsidieverordening groene daken goedgekeurd. Inmiddels zijn er al acht aanvragen binnen waarvan de eerste op 21 april is toegekend.

Buffer voor regenwater
Groene daken maken onder andere de openbare ruimte mooier en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Groene daken en muren zijn goed voor de biodiversiteit in de stad, ze zorgen voor afkoeling van de stad op hete zomerdagen en ze vormen een buffer voor de opvang van regenwater.

Bron:
Gemeente Amsterdam

In de gemeente Den Haag is weer een nieuwe aanvraagronde ingegaan voor ‘Miljoen voor Groen’, een subsidie van de gemeente om de stad groener te maken. Bewoners kunnen een aanvraag indienen voor beter en mooier groen voor hun buurt of tuin. Een gratis boom voor in de voortuin is ook mogelijk.

Het stadsbestuur hoopt op die manier de stad groener te krijgen en de riolen te ontzien. “Veel mensen hebben hun voortuin betegeld, waardoor het regenwater direct in de riolen terechtkomt. Wanneer je een boom plant, kan het water makkelijker via de grond weglopen”, aldus een woordvoerster van de gemeente in de Telegraaf.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Den Haag
Telegraaf

Vanaf nu is het ook mogelijk voor kleine groene daken subsidie aan te vragen in de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat hier veel vraag naar is.

De subsidieregeling heeft inmiddels tot 30.000 m2 groene daken in Rotterdam geleid. Groene daken geven Rotterdam een groener aanzien, vormen een buffer bij regenafvoer en zorgen voor een langere levensduur van een dak. Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen een subsidie van € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak.

Veel vraag naar subsidie voor kleinere daken
Het aanleggen van een groen dak is mogelijk vanaf € 45 per m2. Tot nu toe kwamen alleen daken met een oppervlakte van veertig vierkante meter of meer in aanmerking voor subsidie. Die grens is verlaagd naar tien vierkante meter omdat er veel vraag is naar subsidie voor kleinere daken. Zo kunnen nu ook garages en tuinhuisjes – mits de dakconstructie hiervoor geschikt is – worden voorzien van een groen dak.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl