Groen boven alles… over de groe­ne daken in de groe­ne stad

Meer groe­ne daken in onze (groe­ne) ste­den: dat is één van de speer­pun­ten van De Groe­ne Stad. Wij schre­ven dan ook al vaak en enthou­si­ast over de vele voor­de­len die groe­ne daken bie­den. Eind 2014 is er door bran­che­ver­e­ni­ging VHG een web­si­te gelan­ceerd waar alle infor­ma­tie over groe­ne daken, groe­ne gevels en de ver­schil­len­de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den […]

‘Natuur kan pri­ma zon­der sub­si­die’

De Neder­land­se natuur hoeft hele­maal niet afhan­ke­lijk te zijn van sub­si­die en gif­ten. De over­heid kan in lang­lo­pen­de con­trac­ten de rech­ten van natuur- en land­schaps­ge­bie­den over­dra­gen aan coöperaties of ver­e­ni­gin­gen. In ruil voor de plicht het gebied te ver­zor­gen, krijgt de beheer­der dan het recht het gebied onder strik­te voor­waar­den uit te baten. Dit staat […]

Euro­pe­se sub­si­die van € 700.000 voor groe­ne omge­ving van Bre­da

De omge­ving van Bre­da krijgt de komen­de jaren een groe­ne, recre­a­tie­ve impuls. Van­uit het Euro­pe­se sub­si­die­pro­gram­ma Inter­reg is ruim € 700.000 beschik­baar gesteld voor de ont­wik­ke­ling en aan­leg van recre­a­tie­ve voor­zie­nin­gen, het her­stel van cul­tuur­his­to­rie, water­ber­ging en natuur­ont­wik­ke­ling in de Vier­de Berg­boe­zem en bij de Spi­no­la­schans. De Euro­pe­se Inter­reg-sub­­­si­­die­re­­ge­­ling is bedoeld voor pro­jec­ten op het […]

Den Haag ver­lengt sub­si­die voor groe­ne daken

Par­ti­cu­lie­re huis­ei­ge­na­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren en bedrij­ven kun­nen nog tot uiter­lijk 1 novem­ber 2014 sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak in de gemeen­te Den Haag. Dins­dag 12 okto­ber 2011 heeft het col­le­ge van b&w dit beslo­ten. De gemeen­te Den Haag moe­digt de aan­leg van groe­ne daken aan. Groe­ne daken zor­gen ervoor dat […]

Sub­si­die groe­ne daken Amster­dam bij­na op

De sub­si­die die de gemeen­te Amster­dam dit jaar beschik­baar heeft gesteld voor groe­ne daken en groe­ne muren, raakt snel op. Van de  € 205.000,- die hier­voor beschik­baar was, is per 1 augus­tus 2011 nog onge­veer € 30.000,- over. Wie nog in aan­mer­king wil komen, moet dus snel een aan­vraag indie­nen. De sub­si­die voor eige­na­ren, bewo­ners, […]

Sub­si­die voor groe­ne daken in Amster­dam wordt ver­ruimd

Bewo­ners van de Amster­dam­se bin­nen­stad kun­nen zon­der al te veel gedoe een groot aan­tal ver­schil­len­de soor­ten dak­tui­nen laten subsidiëren. Kon dit eerst alleen voor de ont­wik­ke­ling van zoge­naam­de ‘extensieve’ (niet betreed­ba­re) daken, nu kan ook voor ‘intensieve’ (begaan­ba­re) daken geld wor­den aan­ge­vraagd bij het stads­deel. Op ini­ti­a­tief van Groen­Links is afge­lo­pen maan­dag, samen met de […]

Sub­si­die voor aan­leg groe­ne daken in Stads­deel West

Stads­deel West van Amster­dam wil bewo­ners en onder­ne­mers sti­mu­le­ren om een groen dak aan te leg­gen en stelt daar­voor sub­si­die beschik­baar van 50% van de kos­ten. Een groen dak zorgt voor een bete­re iso­la­tie van het pand, waar­door in de zomer min­der gekoeld hoeft te wor­den. Daar­mee gaan uw ener­gie­kos­ten omlaag. Ook de kos­ten voor […]

Amster­dam ver­leent eer­ste sub­si­die voor groe­ne daken en groe­ne muren

Wet­hou­der Marij­ke Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen) van de gemeen­te Amster­dam over­han­dig­de op woens­dag 21 april de eer­ste sub­si­die voor ‘Groene daken en groe­ne muren’. De aan­vra­ger kreeg de sub­si­die voor een dak­tuin op het ter­ras van zijn woning. Amster­dam­mers kun­nen een bij­dra­ge bij de gemeen­te aan­vra­gen voor de aan­leg van een groen dak of […]

Sub­si­die ‘Miljoen voor Groen’ van start in Den Haag

In de gemeen­te Den Haag is weer een nieu­we aan­vraag­ron­de inge­gaan voor ‘Mil­joen voor Groen’, een sub­si­die van de gemeen­te om de stad groe­ner te maken. Bewo­ners kun­nen een aan­vraag indie­nen voor beter en mooi­er groen voor hun buurt of tuin. Een gra­tis boom voor in de voor­tuin is ook moge­lijk. Het stads­be­stuur hoopt op […]

Rot­ter­dam geeft ook sub­si­die voor klei­ne groe­ne daken

Van­af nu is het ook moge­lijk voor klei­ne groe­ne daken sub­si­die aan te vra­gen in de gemeen­te Rot­ter­dam. In de prak­tijk blijkt dat hier veel vraag naar is. De sub­si­die­re­ge­ling heeft inmid­dels tot 30.000 m² groe­ne daken in Rot­ter­dam geleid. Groe­ne daken geven Rot­ter­dam een groe­ner aan­zien, vor­men een buf­fer bij regen­af­voer en zor­gen voor […]