‘Natuur kan pri­ma zon­der sub­si­die’

De Neder­land­se natuur hoeft hele­maal niet afhan­ke­lijk te zijn van sub­si­die en gif­ten. De over­heid kan in lang­lo­pen­de con­trac­ten de rech­ten van natuur- en land­schaps­ge­bie­den over­dra­gen aan coöperaties of ver­e­ni­gin­gen. In ruil voor de plicht het gebied te ver­zor­gen, krijgt de beheer­der dan het recht het gebied onder strik­te voor­waar­den uit te baten.

Dit staat van­daag in Dag­blad Trouw.

Het plan voor de intro­duc­tie van ‘moder­ne heer­lijk­he­den’, waar­mee wordt ver­we­zen naar het Mid­del­eeuw­se eco­no­mi­sche sys­teem, is afkom­stig van Ger­ben Smid en Tom Bade, van ken­nis­in­sti­tuut Tri­ple E.

Zij pre­sen­te­ren hun idee op kor­te ter­mijn als voor­stel aan het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw & Inno­va­tie, waar veel belang­stel­ling bestaat voor deze alter­na­tie­ve finan­cie­ring.

Lees het vol­le­di­ge bericht »