Den Haag ver­lengt sub­si­die voor groe­ne daken

Par­ti­cu­lie­re huis­ei­ge­na­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren en bedrij­ven kun­nen nog tot uiter­lijk 1 novem­ber 2014 sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak in de gemeen­te Den Haag.

Dins­dag 12 okto­ber 2011 heeft het col­le­ge van b&w dit beslo­ten. De gemeen­te Den Haag moe­digt de aan­leg van groe­ne daken aan. Groe­ne daken zor­gen ervoor dat er min­der gestookt of gekoeld moet wor­den. Dat bespaart ener­gie en zorgt voor min­der CO2 uit­stoot. 

12.000 vier­kan­te meter groe­ne daken
Er wordt veel gebruik gemaakt van de rege­ling. Tot nu toe is er voor 12.000 vier­kan­te meter groen dak sub­si­die aan­ge­vraagd. 
 
Kli­maat­neu­traal en duur­zaam in 2040
Den Haag wil in 2040 een kli­maat­neu­tra­le en duur­za­me stad zijn. Dit is een groe­ne stad die bestand is tegen kli­maat­ver­an­de­ring en die opwar­ming van de aar­de tegen­houdt. Een stad met een bloei­en­de eco­no­mie en scho­ne lucht. Als Hage­naars groe­ne daken aan­leg­gen, dra­gen ze bij aan de ont­wik­ke­ling van Den Haag als duur­za­me groe­ne stad.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.