Rot­ter­dam geeft ook sub­si­die voor klei­ne groe­ne daken

Van­af nu is het ook moge­lijk voor klei­ne groe­ne daken sub­si­die aan te vra­gen in de gemeen­te Rot­ter­dam. In de prak­tijk blijkt dat hier veel vraag naar is.

De sub­si­die­re­ge­ling heeft inmid­dels tot 30.000 m² groe­ne daken in Rot­ter­dam geleid. Groe­ne daken geven Rot­ter­dam een groe­ner aan­zien, vor­men een buf­fer bij regen­af­voer en zor­gen voor een lan­ge­re levens­duur van een dak. Om de aan­leg van groe­ne daken te sti­mu­le­ren geven de gemeen­te Rot­ter­dam en de water­schap­pen een sub­si­die van € 30,- per m2 gere­a­li­seerd groen dak.

Veel vraag naar sub­si­die voor klei­ne­re daken
Het aan­leg­gen van een groen dak is moge­lijk van­af € 45 per m2. Tot nu toe kwa­men alleen daken met een opper­vlak­te van veer­tig vier­kan­te meter of meer in aan­mer­king voor sub­si­die. Die grens is ver­laagd naar tien vier­kan­te meter omdat er veel vraag is naar sub­si­die voor klei­ne­re daken. Zo kun­nen nu ook gara­ges en tuin­huis­jes – mits de dak­con­struc­tie hier­voor geschikt is — wor­den voor­zien van een groen dak.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl