Groen boven alles… over de groe­ne daken in de groe­ne stad

Meer groe­ne daken in onze (groe­ne) ste­den: dat is één van de speer­pun­ten van De Groe­ne Stad. Wij schre­ven dan ook al vaak en enthou­si­ast over de vele voor­de­len die groe­ne daken bie­den. Eind 2014 is er door bran­che­ver­e­ni­ging VHG een web­si­te gelan­ceerd waar alle infor­ma­tie over groe­ne daken, groe­ne gevels en de ver­schil­len­de sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den bij elkaar gezet is. Een aan­ra­der voor ieder­een die geïn­te­res­seerd is in dak- en gevel­groen of die mis­schien zelf wel een groen dak aan wil leg­gen.
Met de site wil VHG de meer­waar­de van groe­ne daken en gevels dui­de­lijk maken aan diver­se par­tij­en in de sec­tor: beleids­ma­kers, archi­tec­ten, woning­cor­po­ra­ties, scho­len, VvE’s en geïn­te­res­seer­de par­ti­cu­lie­re woningei­ge­na­ren. “Groe­ne daken en gevels zijn nog niet stan­daard in Neder­land” legt beleids­me­de­wer­ker Mario Geu­ze van VHG uit. “En dat ter­wijl de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche voor­de­len ervan zo groot zijn. Denk aan water­ber­ging, ver­min­de­ring van fijn­stof en hit­te­stress, meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik, ener­gie- en kost­be­spa­ring, meer soci­a­le cohe­sie en vei­lig­heid en bete­re gezond­heid.” Op de web­si­te vindt de bezoe­ker een over­zicht van al deze voor­de­len, inclu­sief de weten­schap­pe­lij­ke onder­bou­wing. Ter inspi­ra­tie zijn mooie voor­beel­den uit de prak­tijk opge­no­men.
Groe­ne daken in uw gemeen­te?
De web­si­te Groen Boven Alles helpt je boven­dien de weg te vin­den in de vele sti­mu­le­rings­maat­re­ge­len die er inmid­dels zijn in diver­se gemeen­ten. Op de kaart van Neder­land zijn alle sti­mu­le­rin­gen in de vorm van sub­si­die of aan­trek­ke­lij­ke leen­voor­waar­den weer­ge­ge­ven. Met één klik is direct aan­vul­len­de infor­ma­tie toe­gan­ke­lijk gemaakt.
Wie na het bestu­de­ren van alle infor­ma­tie meer wil weten over de con­cre­te moge­lijk­he­den voor een groen dak of groe­ne gevel, kan op de site zoe­ken naar een pro­fes­si­o­ne­le dak- en gevel­be­groe­ner.