Mas­ter­class Ste­de­lijk Voed­sel­be­leid

Op dins­dag 22 janu­a­ri 2013 komt Way­ne Roberts, de drij­ven­de kracht ach­ter de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil, naar Alme­re voor het geven van een mas­ter­class. Cen­traal staan de ach­ter­grond, opzet en uit­wer­king van een Food Poli­cy Coun­cil (FPC), waar­na de ver­taal­slag wordt gemaakt naar de Neder­land­se situ­a­tie. Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn bezig met het for­mu­le­ren […]

Stads­land­bouw levert tal van oplos­sin­gen in ste­de­lijk gebied

Stads­land­bouw levert in New York een belang­rij­ke bij­dra­ge aan het oplos­sen van pro­ble­men die spe­len in een wereld­stad. Het is niet nieuw. Al in de jaren ’70 en ’80 wer­den in arme wij­ken Com­mu­ni­ty Gar­dens inge­richt waar­mee een bij­dra­ge gele­verd wordt aan het oplos­sen van pro­ble­men in de stad. De Com­mu­ni­ty Gar­dens zor­gen voor water­ber­ging, […]

Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt. In de mid­dag […]

Voor­aan­kon­di­ging Nati­o­na­le Groen­dag, met als the­ma ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Platform31 (voor­ma­lig Nicis Insti­tu­te), het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd. In het och­tend­ge­deel­te zul­len de vol­gen­de vra­gen aan bod komen: Wat is de rol van groen in cri­sis­tijd? Is dat een kos­ten­post […]

Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch […]

Ste­de­lijk Groen Foto­wed­strijd 2012

Ste­de­lijk Groen bv orga­ni­seert deze zomer een foto­wed­strijd voor ieder­een die werk­zaam is in de insti­tu­ti­o­ne­le groen­sec­tor. Dit jaar is het the­ma ‘Par­ken’. Naast de regu­lie­re foto­wed­strijd looft Ste­de­lijk Groen ook tien prij­zen uit voor de mooi­ste foto’s van de Cou­pe Mon­di­a­le op de Flo­ri­a­de. De foto’s wor­den beoor­deeld door vak­ge­no­ten uit de groen­sec­tor die, […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Tien pro­cent meer groen in ste­de­lijk gebied bespaart € 95 mil­joen op ziek­te­kos­ten

Er kan jaar­lijks € 95 mil­joen bespaard wor­den op ziek­te­kos­ten bij men­sen met depres­sie en angst­stoor­nis­sen als er in ste­de­lij­ke wij­ken in Neder­land tien pro­cent meer groen komt. Met deze bere­ke­ning komt advies­bu­reau KPMG in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, gis­te­ren tij­dens het Neder­lands Con­gres Volks­ge­zond­heid (NCVGZ) op de Amster­dam­se […]

Kan­sen voor groe­ne speel­ruim­ten in ste­de­lijk gebied

Spe­len in de natuur is goed voor de gezond­heid van kin­de­ren. Ook vin­den vol­was­se­nen het belang­rijk, en kin­de­ren vin­den het leuk. Maar de mees­te stads­kin­de­ren spe­len wei­nig bui­ten, laat staan in de natuur. Alter­ra onder­zocht kan­sen voor natuur­rij­ke speel­ruim­tes in ste­den en stuit­te op een enorm draag­vlak, maar ook op barrières bij rea­li­sa­tie. Ouders dur­ven […]

Sym­po­si­um ‘Groen in zicht’ over de waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen

Het Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC) orga­ni­seert samen met bran­che­ver­e­ni­ging VHG op don­der­dag 23 sep­tem­ber het sym­po­si­um ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amster­dam. De waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen staan deze dag cen­traal. Ste­den­bouw­kun­di­gen, gemeen­ten, archi­tec­ten, woning­cor­po­ra­ties, zorg­in­stel­lin­gen, water­schap­pen en groen­be­drij­ven kun­nen zich tij­dens dit sym­po­si­um laten infor­me­ren en inspi­re­ren door een […]