Mas­ter­class Ste­de­lijk Voed­sel­be­leid

Op dins­dag 22 janu­a­ri 2013 komt Way­ne Roberts, de drij­ven­de kracht ach­ter de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil, naar Alme­re voor het geven van een mas­ter­class. Cen­traal staan de ach­ter­grond, opzet en uit­wer­king van een Food Poli­cy Coun­cil (FPC), waar­na de ver­taal­slag wordt gemaakt naar de Neder­land­se situ­a­tie.

Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn bezig met het for­mu­le­ren van een visie rond­om voed­sel. Zo’n visie kan wor­den vast­ge­legd in een gemeen­te­lijk voed­sel­be­leid. Het opzet­ten van een FPC helpt dit beleid con­creet te maken. Tor­on­to is één van de eer­ste ste­den wereld­wijd die het the­ma voed­sel seri­eus op de agen­da heeft gezet. Cen­traal hier­bij staat de Tor­on­to Food Poli­cy Coun­cil (TFPC), een orga­ni­sa­tie die bur­gers, bedrijfs­le­ven en over­heid met elkaar ver­bindt.

Voed­sel inzet­ten als mid­del
De TFPC ziet voed­sel als mid­del om uit­da­gin­gen rond­om gezond­heid, kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, duur­zaam­heid en soci­a­le thema’s aan te pak­ken. De TFPC doet voor­stel­len en zet pro­jec­ten op die een gezond ste­de­lijk voed­sel­sys­teem onder­steu­nen. Geïnspireerd door de TFPC is er een groot aan­tal FPC’s opge­richt en vele boe­ken posi­tie­ve resul­ta­ten.

Les­sen voor een gemeen­te­lijk voed­sel­be­leid
Tij­dens deze mas­ter­class deelt Way­ne Roberts zijn erva­rin­gen met amb­te­na­ren en bestuur­ders van Neder­land­se gemeen­ten. Enke­le cen­tra­le vra­gen zijn:

-          Hoe kan voed­sel­be­leid onder­steu­nend zijn voor beleids­ter­rei­nen als gezond­heid, soci­a­le cohe­sie, bedrij­vig­heid, ver­keer en cri­mi­na­li­teit?
-          Wat kost een FPC en wat levert het op? Hoe orga­ni­seer je het? Wat zijn suc­ces- en faalfac­to­ren?
-          Hoe breng je de ver­schil­len­de loka­le par­tij­en (inter­sec­to­raal, mul­ti­dis­ci­pli­nair) bij elkaar en waar­borg je de voor­de­len uit de samen­wer­king?
-          Wat is de rol van de gemeen­te­lij­ke over­heid en de ver­schil­len­de gemeen­te­lij­ke dien­sten hier­bij?
-          Hoe mobi­li­seer je trend­set­ters onder de bevol­king en maak je opti­maal gebruik van hun ken­nis en draag­vlak?

Meer infor­ma­tie: www.masterclasswayneroberts.nl »