Kan­sen voor groe­ne speel­ruim­ten in ste­de­lijk gebied

Spe­len in de natuur is goed voor de gezond­heid van kin­de­ren. Ook vin­den vol­was­se­nen het belang­rijk, en kin­de­ren vin­den het leuk. Maar de mees­te stads­kin­de­ren spe­len wei­nig bui­ten, laat staan in de natuur. Alter­ra onder­zocht kan­sen voor natuur­rij­ke speel­ruim­tes in ste­den en stuit­te op een enorm draag­vlak, maar ook op barrières bij rea­li­sa­tie.

Ouders dur­ven vaak hun kin­de­ren niet bui­ten te laten spe­len; van­we­ge soci­a­le- en ver­keers­on­vei­lig­heid. Mee naar bui­ten gaan doen ouders niet vaak. Ouders mis­sen een bank­je, aan­spraak en uit­zicht op wat aan­trek­ke­lijk ogend groen. Ook kin­de­ren vin­den het saai in de stad; er zijn geen ande­re kin­de­ren om mee te spe­len en de speel­tuin­tjes die er zijn, zijn ‘voor de klein­tjes’, zeg­gen ze zelf. Men­sen en kin­de­ren wil­len graag een natuur­rij­ke speel­ruim­te dicht bij huis, waar het tege­lijk span­nend, vei­lig en gezel­lig is.

Soci­a­le bin­ding
Zo’n plek draagt door zijn aan­trek­kings­kracht bij aan de soci­a­le bin­ding in een wijk. Maar het is niet mak­ke­lijk zo’n plek te rea­li­se­ren. Obsta­kels zijn de regels rond vei­lig­heid; ang­sten, zor­gen en wen­sen van ouders; het gebrek aan en de blij­ven­de druk op ruim­te in de wijk; de kos­ten of beter gezegd het bij­een bren­gen van de finan­cie­ring; de zorg voor soci­a­le vei­lig­heid en de nood­zaak van par­ti­ci­pa­tie.

Slim, soci­aal en vol­har­dend
Trek­kers moe­ten slim, soci­aal en vol­har­dend zijn om alle obsta­kels te omzei­len. In dit rap­port staan ver­schil­len­de ideeën die kun­nen hel­pen bij het rea­li­se­ren van een natuur­speel­ruim­te dicht bij huis.

Down­load het rap­port »

Bron:
Alter­ra