Voor­aan­kon­di­ging Nati­o­na­le Groen­dag, met als the­ma ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Platform31 (voor­ma­lig Nicis Insti­tu­te), het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd.

In het och­tend­ge­deel­te zul­len de vol­gen­de vra­gen aan bod komen: Wat is de rol van groen in cri­sis­tijd? Is dat een kos­ten­post of juist een instru­ment dat kan en móet wor­den inge­zet om eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke rede­nen? Levert groen op? Zo ja, hoe dan?

Prijs­uit­rei­king Enten­te Flo­ra­le
Tij­dens de mid­dag vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Wel­ke gemeen­ten win­nen dit jaar de titel Groen­ste stad of dorp van Neder­land?

Aan­mel­den
Klik hier voor meer infor­ma­tie »