Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt.

In de mid­dag vindt de prijs­uit­rei­king plaats van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Wel­ke gemeen­ten win­nen dit jaar de titel Groen­ste stad of dorp van Neder­land?

Doel van het con­gres
Het doel van het con­gres  is om de aan­we­zi­ge bestuur­ders en uit­voe­ren­de hand­vat­ten en idee­ën aan te rei­ken hoe groen kan wor­den inge­zet ten bate van wel­zijn en wel­be­vin­den van de inwo­ners, waar­bij het woord “bate” ook ver­wijst naar baten: een door­dach­te inzet van groen levert name­lijk op!

Prijs­uit­rei­king Enten­te Flo­ra­le / TEEB Stad
Het mid­dag­pro­gram­ma is samen­ge­steld uit diver­se ele­men­ten. Cen­traal staat de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le, maar daar­naast ook de pre­sen­ta­tie van het rap­port The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty (TEEB) Stad. Agnes van Arden­ne, voor­zit­ter Pro­duct­schap Tuin­bouw, is spre­ker tij­dens het mid­dag­pro­gram­ma en zal de prij­zen over­han­di­gen.

Spre­kers

 • Lian Merkx, Pro­gram­ma­ma­na­ger Platform31/Nicis Insti­tu­te, zij schetst het kader voor het con­gres naar aan­lei­ding van het ken­ni­sa­te­lier ‘Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd’
 • Key-note speech door David Thomp­son, Direc­tor LDA Design, over het unie­ke pro­ject Olym­pic Park in Lon­den. Hoe kun je een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad her ont­wik­ke­len en tege­lijk de gemeen­schap­pen in de omrin­gen­de stads­dis­tric­ten een beter toe­komst­per­spec­tief bie­den met soci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche duur­zaam­heid op lan­ge ter­mijn? LDA design is inge­scha­keld om namens de Olym­pic Autho­ri­ty dit park te leve­ren

Forum over Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd met

 • San­der Dek­ker, wet­hou­der gemeen­te Den Haag
 • Mir­jam Sij­mons, lid hoofd­di­rec­tie ANWB
 • Romeo Mali­zia, Chief Ope­ra­ting Offi­cer (COO) en Lid van de Raad van Bestuur bij Bal­last-Nedam

TEEB Stad

 • Pre­sen­ta­tie van het eer­ste TEEB Stad boek en toe­lich­ting door wet­hou­der Olaf Prin­sen, gemeen­te Apel­doorn

Prijs­uit­rei­king Enten­te Flo­ra­le

 •  Toe­spraak door Agnes van Arden­ne, voor­zit­ter Pro­duct­schap Tuin­bouw                        
 • Jury­voor­zit­ter Gerard de Wagt van Enten­te Flo­ra­le geeft toe­lich­ting op de jure­ring 2012 gevolgd door pre­sen­ta­tie van de deel­ne­mers

Datum en loca­tie
Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd vindt plaats op don­der­dag 26 sep­tem­ber in Hotel & con­gres­cen­trum Roy­al Tulip Heer­lick­heijd van Erme­lo, Sta­ring­laan 1 in Erme­lo.

Inschrij­ven
U kunt zich aan­mel­den via de con­gres­ka­len­der van het Con­gres- en Stu­die­cen­trum VNG, dat de deel­ne­mers­re­gi­stra­tie ver­zorgt voor dit con­gres.

Doel­groep
De nati­o­na­le groen­dag is bedoeld voor bestuur­ders en amb­te­na­ren van de gemeen­te­lij­ke over­heid, de bouw­we­reld, mede­wer­kers uit de groen­sec­tor en ande­ren die zich op beslis­sings- of beleids­voor­be­rei­dings­ni­veau bezig hou­den met de inrich­ting van het ste­de­lijk gebied.

Kos­ten
Voor de doel­groep zijn geen kos­ten ver­bon­den aan deel­na­me.

Deel­ne­mers aan de groen­com­pe­ti­tie 2012
In de cate­go­rie ste­den nemen deel:

 • Haar­lem
 • Nun­speet
 • Roo­sen­daal
 • Weert

In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) nemen deel:

 • Ber­g­e­ijk
 • Val­ken­burg (kern Schin op Geul)
 • Some­ren
 • Wier­den
 • Wou­den­berg

 De Nati­o­na­le Groen­dag wordt moge­lijk gemaakt door

 • Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie
 • Enten­te Flo­ra­le Neder­land
 • Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten
 • Platform31/Nicis Insti­tu­te
 • ANWB
 • Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH)
 • Pro­duct­schap Tuin­bouw
 • Bran­che­ver­e­ni­ging VHG
 • Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC)
 • Groen­fo­rum Neder­land
 • Natuur­mo­nu­men­ten
 • Groei & Bloei
 • Ver­e­ni­ging  Stads­werk
 • NVTL
 • Groen­keur

Net­werk ‘De Vita­le Groe­ne Stad’
Enten­te Flo­ra­le, Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten, Platform31/Nicis Insti­tu­te en minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie par­ti­ci­pe­ren in het pro­gram­ma ‘De Vita­le Groe­ne Stad’. Dit pro­gram­ma  heeft tot doel het woon‑, werk- en leef­kli­maat (in de ste­de­lij­ke omge­ving) te ver­be­te­ren en het besef van de toe­ge­voeg­de waar­de van het groen te sti­mu­le­ren. Een goe­de uit­voe­ring hier­van vraagt om visie, cre­a­ti­vi­teit, meer­ja­ren­be­leid en met name een inte­gra­le aan­pak van­uit de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes, om zo te komen tot een ste­den­bouw­kun­di­ge visie (archi­tect en land­schaps­ar­chi­tect) waar­bij de groe­ne com­po­nent gelijk is aan grijs (infra­struc­tuur), rood (steen) en blauw (water).

Down­load de uit­no­di­ging »