Ver­slag van ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’

Kaders stel­len en effec­tief ver­wach­tings­ma­na­ge­ment zijn belang­rijk om als gemeen­te ste­de­lijk groen met inzet van bur­gers moge­lijk te maken. Het blijkt een effec­tie­ve stra­te­gie te zijn om bewo­ners te wij­zen op de kans op waar­de­stij­ging van hun gebied door aan­we­zig groen. Bewo­ners lij­ken zich meer in te wil­len span­nen voor eet­baar groen dan voor esthe­tisch groen. Dit zijn enke­le van de con­clu­sies van het Nicis ken­ni­sa­te­lier ‘How to… Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd’, dat onlangs plaats­vond in Amers­foort.

Lucas Bol­si­us, bur­ge­mees­ter van Amers­foort, wil bur­gers nadruk­ke­lijk infor­me­ren over de moge­lijk­heid van waar­de­stij­ging van (vast­goed in) een gebied dank­zij ste­de­lijk groen. Dit voor­uit­zicht biedt een goe­de start­po­si­tie om bewo­ners zich te laten inzet­ten voor aan­leg en beheer van ste­de­lijk groen. Bewo­ners heb­ben immers zelf baat bij waar­de­stij­ging van hun woning en woon­ge­bied.

Ver­wach­tings­ma­na­ge­ment
De gemeen­te Arn­hem pre­sen­teert haar pro­ject ‘Rei­zen­de Tui­nen’, waar­mee op tij­de­lijk braak­lig­gen­de ter­rei­nen een tij­de­lij­ke tuin/groenvoorziening wordt gecre­ëerd. Bewo­ners mogen hier­voor zelf idee­ën aan­dra­gen en uit­voe­ren. Voor­waar­de is dat er altijd spra­ke moet zijn van een gemeen­schap­pe­lij­ke func­tie. De grond blijft eigen­dom van de gemeen­te. Daar­om is het van groot belang dat van­af het begin dui­de­lijk is dat de gemeen­te haar rech­ten op de grond behoudt en het groen ver­dwijnt wan­neer er bouw­plan­nen wor­den uit­ge­voerd.

Eet­baar groen trekt meer men­sen aan
Uit een van de pre­sen­ta­ties van de dag blijkt dat eet­baar groen (groen­te- en fruit­plan­ten, krui­den­tui­nen, et cete­ra) aan­trek­kings­kracht heeft op een gro­te­re en meer diver­se groep men­sen dan esthe­tisch groen. Op die manier kan eet­baar groen posi­tief uit­wer­ken op de soci­a­le cohe­sie in een gebied. Eet­baar groen kent diver­se vor­men, onder meer volks­tui­nen en pro­duc­tie op stads­da­ken.

Down­load hier het vol­le­di­ge ver­slag »

Bron:
Nicis Insti­tu­te