Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd

Op het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­­na-Ama­­lia in Den Haag is gis­te­ren de nieu­we VHG-Hand­lei­­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd. Het is een boek­werk vol inspi­ra­tie en infor­ma­tie voor hove­niers die aan de slag wil­len met het ver­groe­nen van school­plei­nen in hun regio. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG over­han­dig­de de eer­ste exem­pla­ren aan Son­ja Bleu­land, […]

Bomen spe­len gro­te rol bij CO2-opslag ste­den

Onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Kent- en Shef­field en de Bri­tish Eco­lo­gi­cal Soci­e­ty heb­ben vast­ge­steld dat plan­ten in ste­den meer kool­stof opne­men dan ver­wacht. In het onder­zoek is de boven­grond­se kool­stof­op­slag in ste­de­lijk gebied onder­zocht. Hier­voor heb­ben de onder­zoe­kers de Engel­se stad Lei­ces­ter als voor­beeld geno­men. Uit de resul­ta­ten blijkt dat er in Lei­ces­ter (met […]

Bam­boe kan belang­rij­ke rol spe­len bij CO2 reduc­tie

Als het goed beheerd wordt, kan bam­boe een belang­rij­ke rol spe­len in de strijd tegen de kli­maat­ver­an­de­ring. Het snel groei­en­de gewas neemt snel­ler CO2 op dan bomen, en kan ook de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring indam­men, zo blijkt uit het rap­port Bam­boe en Kli­maat­ver­an­de­ring, een rap­port van het Inter­na­ti­o­naal Net­werk voor Bam­boe en Rotan (Inbar). […]

Spe­len in de natuur maakt kin­de­ren geluk­ki­ger en mili­eu­be­wust

Over acht jaar wil Staats­bos­be­heer 1% van de eigen ter­rei­nen ter beschik­king stel­len voor spe­len­de kin­de­ren in de vorm van speel­bos­sen en vrij­speel­plaat­sen. Staats­bos­be­heer dient hier­mee de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Uit onder­zoek is bekend dat kin­de­ren die van jongs af aan in de natuur spe­len geluk­ki­ger en fit­ter zijn. Door kin­de­ren in con­tact te laten […]

Voor kin­de­ren is het goed als zij in groe­ne omge­ving kun­nen spe­len

“De afge­lo­pen decen­nia is er slui­pen­der­wijs een kloof ont­staan tus­sen kin­de­ren en natuur. Ter­wijl kin­de­ren juist een groe­ne omge­ving nodig heb­ben voor een gezon­de licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en more­le ontwikkeling.” Dit schrij­ven Anne­lies Henstra (juris­te gespe­ci­a­li­seerd in men­sen­rech­ten) en Tho­mas van Slob­be (direc­teur van de groe­ne denk­tank Stich­ting wAar­de) in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw […]

Spe­len in Ensche­de Van kwan­ti­teit naar kwa­li­teit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een prak­ti­sche uit­wer­king van het ste­de­lij­ke Meer­ja­ren­plan Spe­len dat in 2002 door het col­le­ge van B&W werd vast­ge­steld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts geba­seerd op een inven­ta­ri­sa­tie van de bestaan­de speel­voor­zie­nin­gen en de opbouw van de wij­ken. ‘Spelen’ wordt hier­bij niet gezien als iets wat alleen kin­de­ren doen, maar […]

Wat moet de gemeen­te met spe­len?

In het onder­zoeks­rap­port van de actie “Ik wil bui­ten spe­len” blijkt dat gemeen­ten op dit moment gemid­deld 1,4% van de woon­wij­ken heb­ben bestemd als speel­ruim­te, nog niet de helft van de 3% die het minis­te­rie van VROM advi­seert. Slechts twee gemeen­ten — Alkmaar en Ame­land — halen deze norm wel. De actie “Ik wil bui­ten […]

Groen maakt spe­len leuk

Spe­len staat meer in de ‘posi­tie­ve’ belang­stel­ling dan lan­ge tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spe­len, is de tijd nu rijp. Ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen dra­gen hier aan bij. Zo schrij­ven des­kun­di­gen van­da­lis­me toe aan het te wei­nig op straat spe­len door jon­ge­ren, schreeu­wen (para)medici moord en brand over almaar dik­ker wor­den­de […]

Groen maakt spe­len leuk

Spe­len staat meer in de ‘posi­tie­ve’ belang­stel­ling dan lan­ge tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spe­len, is de tijd nu rijp. Ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen dra­gen hier aan bij. Zo schrij­ven des­kun­di­gen van­da­lis­me toe aan het te wei­nig op straat spe­len door jon­ge­ren, schreeu­wen (para)medici moord en brand over almaar dik­ker wor­den­de […]