Spe­len in de natuur maakt kin­de­ren geluk­ki­ger en mili­eu­be­wust

Over acht jaar wil Staats­bos­be­heer 1% van de eigen ter­rei­nen ter beschik­king stel­len voor spe­len­de kin­de­ren in de vorm van speel­bos­sen en vrij­speel­plaat­sen. Staats­bos­be­heer dient hier­mee de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren.

Uit onder­zoek is bekend dat kin­de­ren die van jongs af aan in de natuur spe­len geluk­ki­ger en fit­ter zijn. Door kin­de­ren in con­tact te laten komen met natuur, hoopt Staats­bos­be­heer boven­dien het draag­vlak voor natuur­be­houd te vergroten.“Kinderen zijn de beheer­ders van de toekomst’’, zegt Kee­lin O’Connor, lan­de­lijk  projectcoördinator jeugd van Staats­bos­be­heer.

Speel­bos­sen in eigen beheer
Op dit moment heeft Staats­bos­be­heer zes­tien speel­bos­sen in beheer. Vol­gend jaar zul­len dat er al der­tig zijn. Boven­dien wil Staats­bos­be­heer over acht jaar ook nog eens 250 vrij­speel­plaat­sen heb­ben inge­richt, dit zijn sober inge­rich­te ter­rein zon­der speel­toe­stel­len maar waar kin­de­ren wel zand, water, ste­nen en hout vin­den om mee te spe­len.

Gebrek aan groen voor stads­kin­de­ren 
Dat spe­len in de natuur de laat­ste jaren zo’n gro­te vlucht neemt, heeft vol­gens Staats­bos­be­heer alles te maken met het gebrek aan groen voor veel stads­kin­de­ren, voor­al in de Rand­stad. Onlangs werd speel­bos Nieuw Wul­ven in gebruik geno­men. Het 8 ha gro­te ter­rein pal naast de rond­weg van Hou­ten voor­ziet in een gro­te behoef­te omdat de Utrecht­se stad zelf wei­nig speel­groen heeft maar wel veel kin­de­ren telt

Bron: 
NRC Han­dels­blad