Voor kin­de­ren is het goed als zij in groe­ne omge­ving kun­nen spe­len

“De afge­lo­pen decen­nia is er slui­pen­der­wijs een kloof ont­staan tus­sen kin­de­ren en natuur. Ter­wijl kin­de­ren juist een groe­ne omge­ving nodig heb­ben voor een gezon­de licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en more­le ontwikkeling.”

Dit schrij­ven Anne­lies Henstra (juris­te gespe­ci­a­li­seerd in men­sen­rech­ten) en Tho­mas van Slob­be (direc­teur van de groe­ne denk­tank Stich­ting wAar­de) in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw van dins­dag 24 novem­ber, pagi­na 25.

Gun­sti­ge ont­wik­ke­ling
Een groe­ne leef­om­ge­ving heeft een gun­sti­ge wer­king op de ont­wik­ke­ling van soci­a­le vaar­dig­he­den, schrij­ven Henstra en Van Slob­be. “Een ‘groene’ ruim­te sti­mu­leert de soci­a­le inter­ac­tie tus­sen kin­de­ren en de ont­wik­ke­ling van een gevoel van eigen waar­de.

Uit onder­zoek blijkt onder meer dat natuur­con­tact in de eer­ste plaats bevor­der­lijk is voor de licha­me­lij­ke ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Het klim­men in een boom ver­eist een meer geva­ri­eer­de moto­riek dan bij­voor­beeld de tech­ni­sche appa­ra­ten in een gymzaal.”

Meer groen in en om ste­den
Ver­der schrij­ven zij dat een kin­der­recht op natuur­con­tact kan zor­gen voor meer bewust­wor­ding. Vei­li­ge en voor kin­de­ren mak­ke­lijk bereik­ba­re groe­ne gebie­den in de ste­den hel­pen dit te rea­li­se­ren.

Op het ein­de van de inge­zon­den brief schrij­ven Henstra en Van Slob­be dat Neder­land haar doel­stel­ling om meer groen in en om ste­den te rea­li­se­ren wat seri­eu­zer moet nemen.

Wilt u het vol­le­di­ge bericht lezen? Neem dan con­tact op met Trouw

Bron:
Trouw