Wat moet de gemeen­te met spe­len?

In het onder­zoeks­rap­port van de actie “Ik wil bui­ten spe­len” blijkt dat gemeen­ten op dit moment gemid­deld 1,4% van de woon­wij­ken heb­ben bestemd als speel­ruim­te, nog niet de helft van de 3% die het minis­te­rie van VROM advi­seert. Slechts twee gemeen­ten — Alkmaar en Ame­land — halen deze norm wel.

De actie “Ik wil bui­ten spe­len” is een ini­ti­a­tief van Jan­tje Beton, de Johan Cruyff Foun­da­ti­on, de Richard Kra­ji­cek Foun­da­ti­on, Jump (het jeugd­fonds van de Neder­land­se Hart­stich­ting), het Dia­be­tes Fonds en Fonds Gehan­di­cap­ten­sport. Naar aan­lei­ding van dit onder­zoek heeft Johan Oost, speel­ruim­te spe­ci­a­list, een opiniërend arti­kel geschre­ven voor De Groe­ne Stad web­si­te.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel
Down­load hier de pos­ter “geef ze de ruim­te”

Ook inte­res­sant:
Spe­len, kin­de­ren

Bron:
OBB Inge­ni­eurs­bu­reau (Johan Oost)