Spe­len in Ensche­de Van kwan­ti­teit naar kwa­li­teit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een prak­ti­sche uit­wer­king van het ste­de­lij­ke Meer­ja­ren­plan Spe­len dat in 2002 door het col­le­ge van B&W werd vast­ge­steld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts geba­seerd op een inven­ta­ri­sa­tie van de bestaan­de speel­voor­zie­nin­gen en de opbouw van de wij­ken. ‘Spelen’ wordt hier­bij niet gezien als iets wat alleen kin­de­ren doen, maar als een acti­vi­teit om jong en oud aan te zet­ten tot bewe­gen. Het gaat hier dus ook om bewe­gen in de open­ba­re ruim­te. De wijk­ra­den, bewo­ners, kin­de­ren en pro­fes­si­o­nals in het stads­deel zijn betrok­ken bij het pro­ces. Aan de kin­de­ren is, in de vorm van een prijs­vraag, gevraagd een teke­ning te maken van hun ide­a­le speel­plek.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de nota

Ook inte­res­sant:
Spe­len, kin­de­ren, bewe­gen

Bron:
Gemeen­te Ensche­de