Zak­boek voor de bij­en­tuin

Hel­der boek om een tuin, bal­kon en zelfs je buurt bij-vrien­­de­­lijk te maken van Bart Van­de­poe­le, Bru­no Remaut en Marc Ver­ach­tert — Draag je steen­tje bij aan het mili­eu en maak van je tuin een bij­vrien­de­lij­ke plek — Maak ken­nis met de belang­rijk­ste bij­en­soor­ten en de mooi­ste plan­ten en strui­ken die van je tuin een […]

Nieu­we trend: Pop-up park in Rot­ter­dam

Het Gro­te­kerk­plein in Rot­ter­dam wordt in de zomer van 2016 omge­bouwd tot stads­park. Het plein rond­om de Lau­rens­kerk krijgt vak­ken met beplan­ting, gras, extra bomen met flin­ke stam en de hui­di­ge bomen blij­ven behou­den. Ieder­een kan van­af zomer 2016, als het parkje gereed is, tot rust komen in het groen.  Om het toe­kom­sti­ge stads­park alvast tot leven te […]

De eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen

“De tijd dat per­ken en tui­nen uit­slui­tend een deco­ra­tie­ve func­tie had­den ligt defi­ni­tief ach­ter ons. Bomen en plan­ten bin­den het fijn­stof in onze direc­te omge­ving, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, hou­den water vast en geven koe­ling. Het open­baar en par­ti­cu­lier groen ver­vult een sleu­tel­rol in de strijd tegen de opwar­ming, de werk­stress en de water­over­last en levert […]

Hoe kun­nen we de waar­de van groen beter benut­ten?

Groen heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge in het ver­min­de­ren van het ziek­te­ver­zuim en het ver­ho­gen van de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. In opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken is Alter­ra (onder­zoeks­in­sti­tuut bin­nen Wage­nin­gen UR) in samen­wer­king met DGBC op zoek naar hoe bedrij­ven de waar­de van groen beter kun­nen benut­ten. Bin­nen dit pro­ject Green & Firm wil­len Alter­ra […]

Rot­ter­dam geeft plas­tic de zak!

Op jaar­ba­sis gooit iede­re Rot­ter­dam­mer gemid­deld 71 plas­tic tas­sen weg. Dat komt neer op meer dan 42,5 mil­joen plas­tic tas­jes per jaar! Dat is niet alleen een ver­spil­ling van grond­stof­fen, er belan­den ook tas­jes in het mili­eu waar ze veel scha­de aan­rich­ten. Plas­tic tas­jes staan bij­voor­beeld op de der­de plaats met hun aan­deel in de […]

De Bilt laat stuk­ken open­baar groen adop­te­ren

Gemeen­te De Bilt start met een ‘adop­tie­plan’ voor groen, waar­bij inwo­ners samen of zelf­stan­dig een stuk groen kun­nen onder­hou­den. Het gaat om het adop­te­ren van stuk­ken open­baar groen. Hier­bij nemen inwo­ners het ini­ti­a­tief om het onder­houd van een stuk­je groen van de gemeen­te over te nemen. Groe­nadop­tie is ove­ri­gens niet écht nieuw bin­nen de gemeen­te. […]

Vas­te plan­ten in een kleur­rij­ke stad

Ieder­een wil graag leven in een groe­ne en kleur­rij­ke stad. De Uni­ver­si­teit van Shef­field heeft aan­ge­toond dat het posi­tie­ve effect van groen op het wel­zijn van men­sen toe­neemt, naar­ma­te de bio­di­ver­si­teit gro­ter is. Aan­ge­zien het in Neder­land vaak pla­no­lo­gisch niet moge­lijk is om het opper­vlak aan groen gro­ter te maken, is het ver­gro­ten van het […]

Post­ze­gel­par­ken voor een leef­ba­re buurt

Een post­ze­gel­park is een klein, aan­trek­ke­lijk onder­deel van de open­ba­re ruim­te in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Zo zijn er post­ze­gel­par­ken met moes­tuin­tjes, maar ook met een squas­h­veld of open­lucht­bios­coop. Een ding heb­ben ze alle­maal gemeen: het zijn plek­ken die uit­no­di­gen om te ver­blij­ven, elkaar te ont­moe­ten en samen acti­vi­tei­ten […]

Ver­e­de­laar, geen beroep voor haas­ti­ge types

De Groe­ne Stad in gesprek met ver­e­de­laar Mar­ga­reth Hop van Boot & co: ‘In het open­baar groen komt de gebruiks­waar­de op de eer­ste plaats.’ Sier­waar­de vs. Gebruiks­waar­de Waar plan­ten in tuin­cen­tra voor­al nieuw en mooi moe­ten zijn om de koper te ver­lei­den tot aan­schaf over te gaan, zijn er bij het ont­wik­ke­len van plan­ten voor de […]

Gemeen­te Zwol­le actu­a­li­seert Groen­be­leids­plan

Het Groen­be­leids­plan van de gemeen­te Zwol­le wordt geac­tu­a­li­seerd. Vol­gens het col­le­ge zijn na 15 jaar veel van de voor­ne­mens uit­ge­voerd en is de tijd zoda­nig ver­an­derd dat er een actu­a­li­sa­tie van het beleids­ka­der nodig is. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat daar­om met ver­schil­len­de par­tij­en in de groe­ne sec­tor aan tafel om de trends […]