Hoe kun­nen we de waar­de van groen beter benut­ten?

Groen heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge in het ver­min­de­ren van het ziek­te­ver­zuim en het ver­ho­gen van de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. In opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken is Alter­ra (onder­zoeks­in­sti­tuut bin­nen Wage­nin­gen UR) in samen­wer­king met DGBC op zoek naar hoe bedrij­ven de waar­de van groen beter kun­nen benut­ten. Bin­nen dit pro­ject Green & Firm wil­len Alter­ra en DGBC graag samen met ont­wik­ke­laars, inves­teer­ders en eind­ge­brui­kers op zoek gaan de meest geschik­te manier om bedrij­ven te inspi­re­ren meer groen in en rond hun bedrijfs­ge­bou­wen te gebrui­ken.
Bedrij­ven die inte­res­se heb­ben en bin­nen de doel­groep pas­sen, wor­den uit­ge­no­digd om deel te nemen aan dit pro­ject in de vorm van een start­ge­sprek waar­bij Alter­ra in klei­ne groe­pen bedrij­ven de uit­da­gin­gen en behoef­tes op het gebied van de toe­pas­sing van groen zal inven­ta­ri­se­ren. Dit gesprek zal plaats­vin­den bij DGBC op kan­toor en onge­veer ander­half uur duren. De start­ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den op onder­staan­de data.
Via een mail naar Anne­mie­ke Smit van Alter­ra (annemieke.smit@wur.nl) kunt u zich aan­mel­den voor één van de drie data, ook voor meer infor­ma­tie kunt u met haar con­tact opne­men.

Data:

Dins­dag 28 juli 14:00 uur
Dins­dag 4 augus­tus ­ 14:00 uur
Dins­dag 18 augus­tus ­ 14:00 uur
De uit­kom­sten van deze gesprek­ken zul­len ver­der uit­ge­werkt wor­den in een work­shop in het kader van de Dut­ch Green Buil­ding Week op 23 sep­tem­ber. Uit­ein­de­lijk zul­len de resul­ta­ten gepre­sen­teerd wor­den op de Dut­ch Design Week in Eind­ho­ven (17–25 okto­ber). Doel is dat deze uit­kom­sten uit­ein­de­lijk ook bin­nen uw bedrijf benut kun­nen wor­den. Zie voor meer infor­ma­tie de fly­er.
 
Bron: Dut­ch Green Buil­ding Coun­cil