De eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen

“De tijd dat per­ken en tui­nen uit­slui­tend een deco­ra­tie­ve func­tie had­den ligt defi­ni­tief ach­ter ons. Bomen en plan­ten bin­den het fijn­stof in onze direc­te omge­ving, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, hou­den water vast en geven koe­ling.
Het open­baar en par­ti­cu­lier groen ver­vult een sleu­tel­rol in de strijd tegen de opwar­ming, de werk­stress en de water­over­last en levert aan het eind van de cyclus ook nog ener­gie en grond­stof­fen. De cir­cu­lai­re eco­no­mie is groen maar kan ook niet zon­der (het) groen.” Dat stelt Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG in een inter­view met het maga­zi­ne ‘Het Onder­ne­mers­be­lang’.